Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville oikeus tartuntatautipäivärahaan

Sairasvakuutetulla on oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on PCR- tai antigeenitestillä todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi, ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. 

Työstä poissaolo tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi on tarpeen vain silloin, kun töitä ei ole mahdollista tehdä esim. etätyönä. Jos työntekijä on oireeton tai hänellä on vain lieviä oireita ja hän on työkykyinen, tulee hänen sopia työnantajan kanssa töiden tekemisestä etätyönä, jos työtehtävät tämän mahdollistavat.

Vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain työssäolon veroista aikaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että sairauden leviämisen estämiseksi annetun julkisen viranomaisen määräyksen lisäksi työssäolonveroista aikaa on myös työstä poissaoloaika, joka johtuu edellä mainitusta tartuntatautipäivärahaan oikeuttavasta työstä poissaolosta. 

Tartuntatautipäivärahan takautuvaa hakuaikaa pidennetään nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.  

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansiotulon menetyksen täysimääräisenä. Tartuntatautipäivärahaa haettaessa tulee esittää todistus siitä, millä ajalla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartuntariskin vuoksi. Todistuksen voi saada julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta, myös työterveyshuollosta. Etuutta haettaessa esitettävästä selvityksestä säädetään erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta.

Todistukseen tarvittava testaus voi olla julkisen tai yksityisen terveydenhuollon tekemä.

Voimassa olevat tartuntatautilain säännökset karanteenista ja eristämisestä säilyvät ennallaan ja myös niiden ajalta on edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Lait tulevat voimaan 28.2.2022 ja ovat voimassa 30.6.2022 asti. Lakeja sovelletaan takautuen 1.1.2022 jälkeen tartunnan vuoksi alkaneisiin poissaoloihin.

Lisätietoja: