Jytyn jäsenmaksu pysyi ennallaan

Jytyn uusi liittovaltuusto kokoontui järjestäytymis- ja syyskokoukseen Hämeenlinnan Aulangolle 23.–24.11. Valtuusto päätti sääntömääräisinä asioina pitää yhtenäisen prosentuaalisen jäsenmaksun ennallaan 1,32 %:ssa sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä 1,40 %:ssa ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Näihin sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Työttömyyskassan, jonka nimi on vuoden 2021 alusta Aaria, jäsenmaksu säilyy ennallaan 84 eurossa. Vertailun vuoksi esimerkiksi Yleisen työttömyyskassan YTK:n eli ns. Loimaan kassan jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna 92 euroa.

Valtuusto hyväksyi yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi 20 %. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kuusi noin 160:sta Jyty-yhdistyksestä. Korotettua jäsenmaksua maksaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32 %:n ja 1,40 %:n välisen erotuksen kokonaisuudessaan. Prosentuaalisesta jäsenmaksusta liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli viisi euroa kuukaudelta. Sitä maksavat prosentuaalisen jäsenmaksun sijaan henkilöt, jotka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta. Sitä ei peritä vapaajäseniltä eikä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta eli 20 %.

Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Suurin osa kannatusjäsenistä on eläkeläisjäseniä. Opiskelijamaksu yhdistykselle on kolme euroa kuukaudessa eli 36 euroa vuodessa.

Valmistautuminen sopimuskerrokselle alkaa

Jytyn uuden liittovaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan vuosi 2021 on virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin valmistautumisen vuosi. Esimerkiksi julkisen sektorin sopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2022. Lisäksi sote- ja maakuntauudistus tulee olemaan toimintavuoden vaikuttamispolitiikan agendalla keskeisesti mukana. Edunvalvonnan suurimman sektorin kunta-alan osalta sopimuskausi päättyy 28.2.2022, ja pääsääntöisesti muidenkin jytyläisten alojen sopimukset päättyvät vuoden 2022 alkukuukausina.

Toimintasuunnitelman mukaan Jyty kehittää muun yhteiskunnan tavoin korona-aikana saatujen oppien pohjalta toimintaansa vuonna 2021 muun muassa yhdistysten, liittovaltuuston ja -hallituksen sekä ammattialatoiminnan ja liiton paikallisen tason luottamushenkilöiden välisessä yhteydenpidossa.

Monet ennusmerkit viittaavat siihen, että uudet työehtosopimusneuvottelut tulevat olemaan kaikkea muuta kuin helpot. Koronasta johtuva heikko taloustilanne Suomessa ja laajemmaltikin kansainvälisesti uhkaa aiheuttaa normaalia enemmän haasteita suurimmassa osassa suomalaisia työpaikkoja. Kuntien ja yksityisen sektorin taloustilanne viittaa siihen, että tulossa on myös aiempaa enemmän lomautuksia ja jopa irtisanomisia taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä.

Jyty pyrkii vaikuttamaan sopimusaloja koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se merkitsee lisääntynyttä tarvetta tiedotukselle, jäsenistön ohjeistukselle sekä oikeudellisen ja muun järjestöllisen avun antamiselle.  Tilanteesta johtuen järjestöllisiin painostustoimiinkin on Jytyssäkin varauduttava.

Teams- webinaarikoulutukset lisääntyvät

Koronan viitoittamasta tiestä johtuen Jyty tulee tuottamaan koulutuspalveluita erilaisina verkkototeutuksina, esimerkiksi Teams-kokouksina ja webinaareina, mutta myös tilanteen niin salliessa lähiopetuksena. Palveluja kehitetään siis erilaisilla verkkototeutuksilla ja oppimisalustoilla, joilla parannetaan vuorovaikutusta jäsenistön kanssa ja samalla lisätään osallistumismahdollisuuksia.

Mobiililaitteiden merkitys osana liiton ICT-ympäristöä on jatkuvasti kasvanut. Samalla kun mobiililaitteet ovat mahdollistaneet työn liikkuvuuden, on niiden merkitys tietoturvallisuuden näkökulmasta kasvanut.

Jytyn tietohallinto on mukana Jytyn dokumentit talteen -projektissa toteuttamassa dokumenttien elinkaarta järjestelmänäkökulmasta. Jäsenpalvelujärjestelmän kehittämisessä tärkeällä sijalla ovat muun muassa nettiliittymisprosessin ja jäsenmaksurästityksen automatisointi.

Toimintavuoden 2021 alusta käynnistyy uusi neljävuotinen luottamusmieskausi. Uudet luottamusmiehet koulutetaan Jytyn organisoimien LM1- ja LM2-kurssien kautta eri puolilla Suomea.

Jytyn organisaation vuoden 2020 lopussa alkanutta uudistustyötä jatketaan Jytyn uuden hallinnon kanssa määrätietoisesti muun muassa palveluprosesseja uudistamalla jäsenpalvelujen hyvästä tasosta samalla huolehtien.

Tavoitteena on toimintasuunnitelman mukaan entisestään tiivistää alueväen ja liittovaltuutettujen ja -hallituksen jäsenten välistä yhteistyötä. Uuden hallinnon perehdytyskoulutukseen tullaan kiinnittämään
erityisesti huomiota toimintavuonna, jotta muun muassa sosiaalisen median käyttö tulisi yhä useamman liiton aktiivin hyödyntämäksi viestintä-, osallistumis- ja osallistamisfoorumiksi vaikuttajaviestinnän näkökulmasta.

Liiton jäsenistölle postitettava Jyty-lehti ilmestyy vuonna 2021 seitsemän kertaa. Jytyn printtilehden tukena alkuvuodesta 2020 avattua Jyty-lehden verkkoportaalia https://jyty-lehti.fi/. hyödynnetään ajankohtaisen uutismateriaalin sisällöntuotannossa aiempaa enemmän.

Toimintavuonna ryhdytään pohjustamaan siirtymistä liiton julkisten www-verkkosivujen osalta WordPress-pohjaiseen uuteen julkaisujärjestelmään vuonna 2022.

Jytyn kaiken toiminnan perustana on hyvä taloudenhoito. Syksyllä 2020 aloitettua Kojamon osakkeiden hallittua myyntiä ja osakkeiden myynnistä saatujen varojen uudelleensijoitusta valitun yhteistyökumppanin Mandatum Lifen kanssa jatketaan noudattaen Jytyn sijoitussuunnitelmaa.