Ikääntyneiden työllisyyden edistämiskeinoja valmisteleva työryhmä jätti loppuraporttinsa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat hallituksen päätöksen mukaisesti ikääntyneiden työllisyyden edistämiskeinoja valmistelevan työryhmän. Ikääntyneiden työllisyyden edistämiskeinoja valmisteleva työryhmä on nyt jättänyt loppuraporttinsa. 

Työryhmän jäsenet eivät annetun aikataulun puitteissa pystyneet esittämään yksimielisesti toimenpiteitä, jotka tuottaisivat toimeksiannossaan tavoitellut 10 000 henkilötyövuotta.  Työryhmä on yksimielinen siitä, että ikääntyneiden työllisyyskehitystä on tärkeää parantaa eri toimilla. Työryhmä tarkasteli työssään työ-, koulutus-, eläke- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä. 

Ikääntyneiden työllisyysasteet ovat Suomessa selkeästi Pohjoismaisia verrokkimaitamme alempana, joten kyseisen työvoimapotentiaalin parempi hyödyntäminen on mahdollista. Työryhmä tunnistaa, että ikääntyneiden työllisyyttä koskevat haasteet liittyvät 1) koulutukseen ja ammatillisten osaamistarpeiden muutokseen, 2) terveyteen ja työkyvyn tukemiseen, 3) työttömyyden vähentämiseen, 4) työelämään liittyviin olosuhteisiin sekä 5) sekä etuus- ja maksurakenteisiin. Sosiaali-, talous-, työvoima- ja koulutuspolitiikalla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden työllisyyteen.

Työryhmä tunnistaa tarpeen keskustella sosiaaliturvajärjestelmien ohjaavasta vaikutuksesta sekä työllisyyden (kannustimien) että tulonjaon suhteen. Myös sillä on vaikutusta, miten työelämää kehitetään ja miten työpaikoilla toimitaan ja panostetaan työkyvyn ja osaamisen kehittämiseen.

Työryhmässä on ollut esillä useita työkykyyn, sen säilyttämiseen ja palauttamiseen liittyviä uudistuksia, joilla on työllisyyttä parantava vaikutus. Koulutusta koskevista toimenpiteistä työryhmä korostaa työuran aikana tapahtuvaa suunnitelmallista osaamisen kehittämistä, millä voidaan ehkäistä virtaa työttömyyteen ja työvoiman ulkopuolelle.

Työttömäksi tai työvoiman ulkopuolelle jouduttuaan ikääntyneiden on huomattavan vaikea työllistyä ilman tehostettua ja kohdennettua ohjausta ja palveluja. Ikääntyneiden työllisyyden edistämistä koskevat päätökset on järkevää tehdä kokonaisuuksina. Työryhmä on nostanut esille toimia, jotka voivat tasapainottaa toimenpiteitä, joilla suoraan muutetaan sosiaaliturvaa.

Työryhmässä pidetään ikääntyneiden työllisyyttä epäsuorasti tukevien toimien vaikutusarvioinnin pitkäjänteistä kehittämistä tärkeänä ja todetaan, että uudistustyötä on jatkettava, vaikka uudistusten täsmälliset työllisyysvaikutukset eivät olisi arvioitavissa. Vaikutusarvioiden kehittämiseksi koulutuksesta on esitetty tutkimuksellinen kokeilu, jossa pilotoitaisiin yksilölliseen osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen tähtääviä palveluprosesseja erityisinä kohderyhminä ikääntyneet ja korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeratkaisussaan arvioivansa toukokuun 2019 loppuun mennessä työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta koskevien muutosten vaikutuksia työntekijän työmarkkina-asemaan sekä erityisesti sitä, miten työurasopimuksessa sovittu 60 vuotta täyttäneiden irtisanottujen oikeus työssäoloehdon täyttävään tukityöhön ja muihin aktiivitoimiin on käytännössä toiminut. Arvioinnin perusteella sovittiin päätettävän tarvittavista lisätoimista.

 Työmarkkinajärjestöt lähestyivät 11.9.2018 sosiaali- ja terveys-, työ- ja elinkeino- sekä valtiovarainministeriötä selvityspyynnöllä, jossa pyydetään taustoittamaan, miten mm. työvoimapalvelut ovat toimineet. Mikäli osapuolet toteavat, että työurasopimuksessa sovitut toimet vaikuttavat tarkoitetulla tavalla, lisäpäiväoikeiden alaikäraja nostetaan vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä yhdellä vuodella 62 ikävuoteen.

Kyseisiä tarkasteluja on työryhmän työskennellessä alettu tehdä sekä seurata toisessa, epävirallisessa työryhmässä, jonka työhön osallistuvat eläkesopimusosapuolet sekä ETK, STM, TEM JA VM. Työryhmä toteaa, että työtä ikääntyneiden työllisyyttä kohentavien toimenpiteiden valmistelemiseksi on tärkeää jatkaa. Tässä työssä on erityisesti kiinnitettävä huomiota työllisyyttä tukevien edellytysten ja olosuhteiden kehittämiseen.

Työryhmän tarkoituksena oli tehdä esityksiä ikääntyneiden työllisyyttä edistävistä keinoista, joilla edistetään työssä pysymistä ja työttömien uudelleen työllistymistä.

Toukokuussa 2018 työskentelynsä aloittaneen ikääntyneiden työllisyyden edistämiskeinoja valmisteleva työryhmän toimikausi päättyi 28. helmikuuta 2019. Ryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän toimintaan on osallistunut ministeriöiden virkamiesten lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustajia.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Outi Antila STM, puh. 0295 163164, outi.antila(at)stm.fi
Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo VM, puh. 02955 30382, tuulia.hakola-uusitalo(at)vm.fi