Hallitus esittää tarkennuksia työaikalakiin

Hallitus antoi 30.9.2021 esityksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa valtakunnallisella työ- tai virkaehtosopimuksella sopiminen nykyistä laajemmin säännöllisen työajan järjestelystä työssä, jota tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Tällaista työtä tehdään tyypillisesti pelastusalalla sekä ensihoidossa.

Edellä tarkoitetulla työehtosopimuksella voitaisiin sopia sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta siten, että työvuoro voi olla 24 tunnin mittainen ja säännöllinen viikkotyöaika voi ylittää keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Rangaistusvastuuta hätätyösäännöksen rikkomisesta täsmennetään

Hallitus esittää lisäksi rangaistusvastuun täsmentämistä hätätyösäännöksen rikkomisesta. Työnantaja, joka rikkoo tahallaan tai huolimattomuudestaan hätätyön teettämiselle säädettyjä rajoja, olisi tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon. Nykysäännöksen mukaan rangaistavaa on enimmäistyöaika- ja vähimmäislepoaikasäännösten rikkominen, joiden kautta hätätyösäännöksen rikkominen on jo nyt voinut tulla rangaistavaksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.