Jyty: Lönejämställdhet bör främjas genom kollektivavtal

Före detta jämställdhetsfullmäktige Jukka Maarianvaara, som nyligen börjat som Fackförbundet Jytys nya intressebevakningsdirektör, anser kollektivavtal och deras lönelösningar vara en central faktor i främjandet av lika lön för lika arbete och lönejämställdheten. I arbetsmarknadspolitiken fästes uppmärksamhet också vid Social- och hälsovårdsministeriets rapport om programmet för lika lön, vilken publicerades idag 2 februari.

I nuläget är löneskillnaden mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ungefär 16 %, kvinnornas medelinkomst är alltså ungefär 84 % av männens medelinkomst. Lönesättningen i den offentliga sektorn, såsom kommuner och välfärdsområden, har stor betydelse för lönejämställdheten, för kvinnornas andel i dessa offentliga branscher är ungefär 80 %.

– Frågan är framför allt om en lönemässig underskattning av de kvinnodominerade branscherna, något som berör speciellt kommunsektorn och de nya välfärdsområdena, men också exempelvis privata servicebranscher, betonar Jytys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara.

– Ett viktigt redskap i främjandet av lika lön är löne- och avtalspolitiken, med hjälp av vilken man bör lösa den lönemässiga underskattningen av de kvinnodominerade branscherna – i praktiken med större löneförhöjningar i de kvinnodominerade branscherna, fortsätter Maarianvaara.

– Det enda problemet med lika lön är inte segregationen, där branscherna indelas i kvinno- och mansdominerade branscher. I samhället råder ett ganska brett samförstånd om att problemet på arbetsmarknaden är den lönemässiga underskattningen av de kvinnodominerade branscherna. Vi kan inte bara utgå från att kvinnorna måste gå över till den privata sektorn och männen å sin sida till den offentliga sidan, påpekar Maarianvaara.

I fjolårets avtalsförhandlingar avtalades att löneförhöjningarna för personalen i kommunsektorn och de nya välfärdsområdena till sin kostnadseffekt under åren 2023 och 2024 är minst lika stora som exportbranscherna. Dessutom avtalades om ett lönestrukturprogram för åren 2023-2027, som höjer lönerna i medeltal 5,1 % mer än exportbranscherna.

– De för kommunsektorn och välfärdsområdena avtalade löneförhöjningarna, vilka är större än exportbranscherna, är nödvändiga för att uppnå lika lön för lika arbete, säger Maarianvaara.

Också löneharmoniseringen som ska göras i välfärdsområdena ger en utmärkt möjlighet att främja lönejämställdheten. Löneharmoniseringen är en skyldighet för välfärdsområdenas arbetsgivare, och den måste genomföras inom rimlig tid, dvs ungefär 2 år.

– För samma och likvärdigt arbete måste betalas samma lön i välfärdsområdena. Löneharmoniseringen är också en viktig faktor i främjandet av lönejämställdheten, påpekar Maarianvaara.

Arbetsgivarförbunden och fackförbunden uppriktigt med i programmet för lika lön

Fackförbundet Jyty tackar landets regering för familjeledighetsreformen, som ger en god utgångspunkt för ett jämställt vårdansvar och främjande av arbetslivets jämställdhet, så länge reformen i praktiken beaktas också i arbets- och tjänstekollektivavtalen och på arbetsplatsnivå.

Tyvärr slutförde inte regeringen en ökning av lönetransparensen och en förstärkning av graviditetsdiskrimineringsskyddet, vilka speciellt arbetsgivarsidan motsatte sig kraftigt.

Om programmet för lika lön fortsätter under den kommande regeringsperioden borde man få med också fackförbunden och arbetsgivarförbundet, vilka har beslutsmakt i avtals- och lönepolitiken.

Ansvaret för främjande av jämställdhet mellan könen finns också på varje arbetsplats. Arbetsplatser med minst 30 anställda måste göra upp en jämställdhetsplan, i vilken man bestämmer om åtgärder som konkret kan utveckla jämställdhetssituationen. Som en del av jämställdhetsplanen bör man också göra en lönekartläggning, så att man kan ingripa i eventuella löneskillnader som beror på kön.

Tilläggsinformation i Jyty:

Intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tel. 040 968 0538

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: