Meddela om ändringar i medlemsuppgifterna

Det är viktigt att informera fackförbundet om ändringar i kontaktuppgifterna eller arbetssituationen för att hålla medlemskapet uppdaterat. Många ändringar i arbetslivet påverkar också medlemsavgifternas storlek och betalning.

Ändringarna som anges nedan kan anmälas antingen via e-tjänsten Jässäri eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen jasenrekisteri@jytyliitto.fi.

Du kan också beställa ett nytt medlemskort, en fullmakt att dra av medlemsavgiften från lönen eller betalningsreferenser för medlemsavgiften genom att skicka ett meddelande via Jässäri eller genom att kontakta medlemsregistret.

Uppdatering av kontaktinformation

När det gäller medlemskommunikation är det viktigt att uppdatera aktuell kontaktinformation, det vill säga telefonnummer och e-postadresser. Hemadresserna uppdateras i Jytys medlemsregister direkt från Postis register, om inte medlemmen har angett att deras hemadress är hemlig. Medlemskapsinformationen uppdateras i Jässäri eller alternativt genom att kontakta medlemsregistret.

Det är mycket viktigt att hålla kontaktinformationen uppdaterad i händelse av en arbetskonflikt, i vilket fall vi informerar medlemmarna direkt per e-post och, vid behov, per textmeddelanden på basis av uppgifterna i medlemsregistret. Dessutom är anställningsinformation och kontaktinformation viktiga för att informera om till exempel branschverksamhet, medlemsförmåner, medlemsutbildning och regionala evenemang.

Anställningsinformation och byte av arbetsplats

Hela förbundets verksamhet grundar sig på ett aktuellt medlemsregister. Det gör det möjligt för oss att veta vilka medlemmar arbetar hos vilka arbetsgivare och på vilka arbetsplatser samt med vilken yrkesbeteckning och kollektivavtalsbransch. Vid byte av arbetsgivare ska den nya arbetsgivaren, startdatumet för anställningsförhållandet, yrkesbeteckning och det kollektivavtal (KA) som tillämpas på arbetsplatsen anmälas i Jässäri. Det är också bra att se till att det inte blir något avbrott i betalningen av medlemsavgiften om den tidigare arbetsgivaren har dragit av Jytys medlemsavgift direkt från lönen. När vi mottagit anmälan om byte av arbetsgivare skickar vi en ny fullmakt, med vilken du kan befullmäktiga arbetsgivaren att dra av medlemsavgiften direkt från lönen. Om du har valt att betala medlemsavgiften själv varje månad skickar vi dig en betalningsanvisning och ett referensnummer.

Studerande ska också meddela om de börjar arbeta vid sidan av studierna eller när ett anställningsförhållande upphör. Under tiden i arbete betalar studeranden medlemsavgiften och kan samtidigt gå med i Arbetslöshetskassan Aaria.

Tid utan ersättning

Under tid utan ersättning är Jytys medlemsavgift 7 euro/mån. Grunden för tid utan ersättning kan till exempel vara familjeledighet, rehabiliteringsersättning, karens i erhållande av dagpenning från arbetslöshetskassan eller övergång till FPA:s sjukdagpenning eller grunddagpenning. Vid mottagande av inkomstrelaterad dagpenning behöver medlemmen inte själv betala medlemsavgiften, men Aaria betalar medlemsavgiften direkt från dagpenningen till Jyty. Du kan anmäla tid utan ersättning med kontaktformuläret i Jässäri eller per e-post till jasenmaksut@jytyliitto.fi.

Pensionering

När en medlem i Jyty går i pension kan han eller hon antingen lämna Jyty eller stanna och bli en stödmedlem, det vill säga en så kallad ”pensionärsmedlem”, vilket är möjligt i de flesta föreningar. Stödmedlemmar har samma förmåner som Jyty-medlemmar, förutom den medlemsförsäkring som Jyty erbjuder ordinarie medlemmar (olycksfalls- och reseförsäkring på fritiden). Medlemsförsäkringen gäller till slutet av det år då stödmedlemmen går i pension. Dessutom kan stödmedlemmar delta i den lokala verksamheten i sin egen medlemsförening och dra nytta av lokala förmåner. Stödmedlemskap kostar minst 36 euro per år, beroende på förening. Mer information om stödmedlemskapets pris och förmåner fås genom att kontakta medlemsförening. En pensionär kan också gå med i Jytys samarbetsförening Jytyseniorit.

Om du inte vill vara stödmedlem i Jyty när du går i pension måste du skriftligen meddela om avgången till Jytys medlemsregister per e-post jasenrekisteri@jytyliitto.fi eller skicka ett meddelande i Jässäri. Jyty får inte automatiskt information om pensionering eller om upphörande av medlemskap.

När du går i pension är det också bra att informera löneförvaltningen om att Jytys fullmakt att dra av medlemsavgiften från lönen löper ut. I annat fall kan medlemsavgiften felaktigt tas ut från lönen om till exempel semesterlön betalas ut efter pensioneringen, eller om pensionären återgår till arbetet för en tidigare arbetsgivare.

Föreningsbyte

Det kan vara nödvändigt att byta medlemsförening om du flyttar till en annan ort eller byter jobb. När det gäller intressebevakning är det bäst att tillhöra den Jyty-förening som de andra Jyty-medlemmarna på arbetsplatsen eller inom branschen tillhör.

Du kan ansökan medlemskap i en förening med kontaktformuläret i Jässäri eller per e-post till jasenrekisteri@jytyliitto.fi. När du byter förening ska du ange vilken förening du ansöker om medlemskap i och startdatum. Samtidigt är det tillrådligt att meddela eventuella ändringar i anställningsförhållandet. Föreningen bör ändras från början av anställningsförhållandet. Att byta förening påverkar inte det förvärvade anställnings- eller medlemskapsvillkoret, det vill säga när man byter medlemsförening inom Jyty behöver man inte vara rädd för att medlemskapet ska avbrytas. Jytys lokala och riksomfattande föreningar finns på sidan för kontaktuppgifter. Medlemsregistret kan hjälpa dig att hitta rätt förening.

Utträde

Utträde ska meddelas skriftligen, till exempel med ett fritt formulerat brev, e-post jasenrekisteri@jytyliitto.fi eller genom att skicka ett meddelande i Jässäri. Meddelandet om utträde ska innehålla uppgift om medlemmens namn, födelsedatum eller medlemsnummer, datum för utträde, skäl för utträdet samt om medlemmen önskar kvarstå som medlem i Arbetslöshetskassan Aaria.

Jytys medlemsavgifter ska betalas fram till dagen för utträdet. Om medlemsavgiften har tagits ut direkt från lönen ska du själv meddela löneadministration om att medlemskapet upphör och fullmakten återkallas.

Observera i fråga om arbetslöshetsskyddet: Vid byte av arbetslöshetskassa inom en månad överförs de medlemskaps- och anställningsvillkor som förvärvats som medlem i Jyty till den nya kassan. Förutsättningen är dock att medlemsavgiften har betalats till Jyty fram till dagen för utträdet.