Beslutsfattande och administration

Inom Fackförbundet Jyty utövas den högsta beslutanderätten förbundsfullmäktige som består av förbundets medlemmar. Det verkställande organet är förbundsstyrelsen vars ordförande är förbundets ordförande.

Förbundsstyrelsen

Förbundets verkställande organ är förbundsstyrelsen med 12 medlemmar och den bland annat ansvarar för avtals- och förhandlingsverksamheten enligt beslut av förbundsfullmäktige. Styrelsen förvaltar förbundets tillgångar och övervakar förbundets ekonomiförvaltning, organisatoriska verksamhet, kommunikation och utbildningsverksamhet. Styrelsen gör dessutom framställningar för förbundsrådet. Som styrelseordförande fungerar förbundets ordförande.

Förbundsfullmäktige

Det finns 37 medlemmar i förbundsfullmäktige. Den sammanträder två gånger per år, oftare om det behövs. Förbundsfullmäktige utövar den högsta beslutsmakten inom förbundet och leder den årliga verksamheten. Fullmäktige beslutar bland annat om avtalsverksamheten och godkännande av avtal på förbundsnivå, verksamhets- och ekonomiplaner samt organisationsprinciper. Fullmäktige väljer en ordförande på heltid för förbundet för en fyraårsperiod.