Jyty utredde: Sparåtgärderna belastar kommunarbetstagarna – många berättar om otillräckliga resurser

Kommunernas sparåtgärder har ökat personalens arbetsuppgifter och ansvar. Största delen av kommunarbetstagarna upplever sin arbetssituation som belastande och resurserna som för små. Resultaten framgår ur den enkät som Fackförbundet Jyty låtit göra till sina medlemmar.

En stor del av Finlands kommunarbetstagare arbetar bland sparpåfrestningar: 41 % av de som svarat på Jytys enkät berättar att man på den egna arbetsplatsen under år 2023 hade genomfört eller planerat sparåtgärder.

Sparåtgärderna syns speciellt som en ökning eller förändring av personalens arbetsuppgifter. Hela 81 % av svarandena upplever sin arbetssituation som väldigt eller i viss mån belastande.

– Kommunernas sparmål har varit tuff läsning. Nedskärningar och effektivering av verksamheten har länge pågått i kommunerna, och tjänsterna snurrar redan nu på med tunna resurser. Samtidigt håller man under de närmaste åren på att göra betydande extra nedskärningar av kommunernas statsandelar. Inbesparingar får inte göras på bekostnad av arbetstagarnas orkande, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Majoriteten av Jytys medlemmar arbetar i kommuner och kommunägda företag och affärsverk. Voima bekymrar sig för att effekterna från inbesparingarna riktar sig mot de redan stramt åtdragna förvaltnings- och stödtjänsterna, där Jyty-medlemmarna typiskt arbetar.

– Sparmantrat ”effektivering av förvaltningen” är inte dagens melodi, tvärtom. När man ger exempelvis sekreterar-, ekonomi-, förvaltnings- och ict-uppgifterna tillräckliga resurser kan de övriga yrkesmänniskorna fokusera på sitt eget arbete. Detta medför effektivitet och inbesparingar samt arbetshälsa, konstaterar Voima.

På basen av enkäten väcker resursernas nuvarande tillstånd och framtid oro bland arbetstagarna. Över hälften (52 %) av svarandena upplever att det finns för lite personal i förhållande till arbetsuppgifternas mängd. 70 % å sin sida berättar att det i viss mån eller mycket förekommer svårigheter med att fylla lediganslagna platser.

– I kommunerna lider man av en allt svårare personalbrist, vilken tillsammans med det enorma förändringsskedet i kommunsektorn skapar en ohållbar ekvation. Välfärdsområdesreformen förde över social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. TE-tjänsterna överförs från början av år 2025 från staten till kommunerna. I kommunorganisationerna måste finnas tillräckliga resurser för att genomföra dessa förändringar, säger Voima.

Uppskattning är en ledarskaps- och lönefråga

Genom Jytys enkät utreddes hur man i kommunerna beaktar orkande i arbetet och upprätthållande av arbetsförmågan. På basen av svaren finns många olika verksamhetsmodeller för främjandet av dem.

– I praktiken saknas dock ofta konkreta åtgärder, man drar inte nytta av dem, man känner inte till dem, man kommer inte ihåg att fråga hur de som återvänder från sjukledigheten orkar när arbetet fortskrider eller så faller ansvaret för att söka stöd i huvudsak på arbetstagaren, sammanfattar arbetsmarknadsforskare Jonna Borgström enkätens svar.

Enligt Borgström kan likgiltigheten också upplevas som brist på uppskattning. Var tredje (38 %) av de som svarat på enkäten upplevde att hens arbete uppskattas ganska lite eller inte alls på arbetsplatsen. Dessutom upplevde bara var fjärde att uppskattningen syns som tillräcklig lön.

– Ändå är kommunarbetstagarna stolta över sitt eget arbete: 81 % av svarandena i enkäten upplever sitt eget arbete som ganska eller väldigt värdefullt och meningsfullt. Uppskattningen av det egna arbetet är klart en resurs hos våra kommunarbetstagare, säger Borgström.

Enkäten “Hur går det, kommunarbetstagare?” ställdes till Jyty-medlemmar som arbetar i kommunerna i november-december 2023. På enkäten svarade 2447 personer.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Arbetsmarknadsforskare Jonna Borgström, tel. jonna.borgstrom@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: