Jyty utredde: Kommunarbetstagarna i Österbotten upplever belastning och brist på resurser – ”Var kan man ännu spara?”

I likhet med övriga Finland pågår eller planeras sparåtgärder också i Österbottens kommuner, vilket syns som ökade arbetsuppgifter och ansvar för personalen. Saken framgår ur medlemsenkäten som Fackförbundet Jyty riktat till kommunernas arbetstagare.

Belastningen pressar kommunarbetstagarna i Österbotten: Av de som svarade på Fackförbundet Jytys enkät upplever 77 % just nu sin arbetssituation som i viss mån eller väldigt belastande.

Många arbetar också under sparpress: För de som svarade på Jytys enkät har man på arbetsplatsen för var tredje (38 %) genomfört eller planerat sparåtgärder under år 2023. På basen av enkäten syns inbesparingarna speciellt som en växande arbetsmängd och ökade ansvar.

– Extra nedskärningar av kommunernas statsandelar ger kommunerna ännu större sparpress för åren 2025-2027, vilket säkert syns i en nära framtid i de österbottniska kommunerna. Personalen är kommunens största resurs och samtidigt största budgetpost. Kommunerna bör först granska den icke-lagstiftade verksamheten innan man börjar spara på personalen. Detta är viktigt för att kommunerna också i framtiden hålls som lockande arbetsgivare, säger ordförande Kenneth Nickull i Svenska Österbottens Jyty.

Också för Österbottens landskapscentrum Vasa är de ekonomiska utsikterna svaga, och stadsstyrelsen har inlett beredandet av ett ekonomibalanseringsprogram för åren 2024-2027.

– I Vasa orsakar de kommande inbesparingarna oro och osäkerhet bland personalen. Arbete utförs redan nu på sina ställen med tunna resurser. Var kan man ännu spara? Jag önskar att staden kartlägger sparobjekten i gott samarbete med personalen, kommenterar ordförande Tarja Mäkitalo i Jyty Vasa.

Majoriteten av medlemmarna i Fackförbundet Jyty arbetar i kommuner och kommunägda företag och affärsverk. Organisationsdirektör Reponen är orolig över att effekterna från inbesparingarna riktar sig mot de redan snålt tilltagna förvaltnings- och stödtjänsterna, där Jyty-medlemmarna typiskt arbetar.

– Sparmantrat ”effektivering av förvaltningen” är inte dagens melodi. När man reserverar tillräckliga resurser för exempelvis sekreterar-, ekonomi-, förvaltnings- och ict-uppgifter kan de övriga yrkesmänniskorna fokusera på sitt eget arbete. Detta medför effektivitet och inbesparingar samt arbetshälsa, säger Fackförbundet Jytys organisationsdirektör Eveliina Reponen.

På basen av enkäten ser kommunarbetstagarna i Österbotten brister i nuvarande och framtida resurser. Över hälften (53 %) av svarandena upplever att det på arbetsplatsen inte finns tillräckligt med personal i förhållande till mängden arbetsuppgifter. 72 % å sin sida upplever att det är svårt att fylla lediga platser med kompetent personal. Rekryteringsutmaningarna är typiska för speciellt tjänsterna för fostran och utbildning.

– Situationen är bakvänd. Samtidigt som kommunerna söker efter inbesparingar lider de flesta sparobjekten av brist på arbetskraft, säger Reponen.

– Kommunsektorn genomgår en förändring. Välfärdsområdesreformen överförde social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. Å andra sidan överförs TE-tjänsterna från staten till kommunerna från början av år 2025, så då kommer en stor grupp nya arbetstagare till kommunerna. I kommunorganisationen bör finnas tillräckliga resurser att genomföra dessa förändringar, påpekar Reponen.

Enkäten “Hur går det, kommunarbetstagare?” gjordes för Fackförbundet Jytys medlemmar som arbetar i kommuner i november-december 2023. På enkäten svarade 2447 personer. Antalet svarande i Österbotten var 115. Resultaten från enkäten öppnas regionalt i början av år 2204, när Jyty åker runt i Finland på arbetsplatsturné.

Resultaten från Österbotten sammanfattade:

  • Sparåtgärder förekommer allmännt: På över var tredje (38 %) arbetsplats hade sparåtgärder genomförts eller planerats under år 2023.
  • Sparåtgärderna syns som ökade arbetsmängder och ansvar: På de arbetsplatser där sparåtgärder genomförts berättar 25 % att arbetsmängden ökat på grund av sparåtgärderna, 27 % har fått tilläggsuppgifter- och ansvar.
  • Resursbrist och rekryteringsutmaningar upplevs redan nu: Över hälften (53 %) av svarandena upplever att det på arbetsplatsen inte finns tillräckligt med personal i förhållande till arbetsuppgifterna. Största delen av svarandena (72 %) upplever att det är svårt att fylla lediga platser med kompetenta personer. Rekryteringsutmaningarna är typiska speciellt i tjänsterna för fostran och utbildning.
  • Arbetet upplevs som belastande: 65 % av svarandena upplever sin arbetssituation som i viss mån belastande, 12 % som väldigt belastande. Belastningen upplevs i Österbotten i medeltal lite mindre än i hela landet. Man kan också ta pauser i arbetet och återhämta sig från arbetet aningen bättre än medeltalet.
  • Det egna arbetet upplevs som värdefullt, men i uppskattningen utifrån upplevs stora brister: Största delen av svarandena (85 %) upplever sitt eget arbete som värdefullt. Ändå upplever var tredje (32 %) att hens arbete uppskattas ganska lite eller inte alls på arbetsplatsen. Största delen (58 %) upplever att hens yrke uppskattas ganska lite eller inte alls i samhället.
  • Man upplever att bristen på uppskattning syns i lönen: 62 % upplever att arbetet lönemässigt uppskattas ganska dåligt eller inte alls. Jämfört med resultaten från hela landet är man i Österbotten dock aningen nöjdare med lönen.
  • Svarandenas bakgrundsuppgifter: I Österbotten svarade 115. Av dem var nästan hälften (45 %) från små kommuner med 5000–10000 invånare. Största delen (40 %) arbetar inom förvaltnings- och stödtjänster.

Tilläggsinformation:

Jytys organisationsdirektör Eveliina Reponen, tel. 043 826 7960, eveliina.reponen@jytyliitto.fi
Ordförande Kenneth Nickull för Svenska Österbottens Jyty, tel. 045 204 1567, kenneth.nickull@vora.fi
Ordförande Tarja Mäkitalo för Jyty Vasa, tel. 050 363 1231, tarja.makitalo@vaasa.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: