Det finns inga juridiskt godtagbara skäl för en begränsning av rätten till stridsåtgärder, konstaterar Fackförbundet Jyty i sitt utlåtande

Fackförbundet Jyty gav ett utlåtande om regeringens förslag till arbetsfredslagstiftning.

Jyty instämmer i sitt utlåtande med den avvikande åsikten som centralorganisationerna för löntagarna lämnade 19.10.2023.

– Beredandet av regeringens förslag som ändrar arbetsfredslagstiftningen avvek betydligt från det vedertagna trepartslagberedandet. Vi anser det vara tvivelaktigt att lagförslaget som inverkar på medborgarnas grundrättigheter bereddes med sådan här brådska, vilket har försvagat kvaliteten på lagberedandet, kommenterar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Enligt Voima har statsförvaltningen på grund av detaljrikedomen i noteringarna i regeringsprogrammet inte haft möjligheter att bereda alternativa sätt att organisera begränsningarna av rätten till stridsåtgärder.

– Regeringens förslag är bristfälligt motiverat. Bedömningen av effekterna är ensidig och otillräcklig. Vi anser det vara speciellt problematiskt att det inte finns några godtagbara skäl till begränsningar av rätten till stridsåtgärder, varken ur grundrättighetssystemets eller de internationella människorättsavtalens synvinkel, konstaterar Voima.

Enligt utlåtandet som Jyty gett är den verkliga orsaken till den föreslagna lagstiftningen att på förhand hindra medborgarnas åsiktsyttringar om kommande politiska beslut.

Sammandrag av huvudpunkterna i Jytys utlåtande:

  • Det finns inga godtagbara skäl för begränsningar av rätten till stridsåtgärder varken ur grundrättighetssystemets eller de internationella människorättsavtalens synvinkel. Den verkliga orsaken till den föreslagna lagstiftningen är att på förhand hindra medborgarnas åsiktsyttringar om kommande politiska beslut.
  • Förslaget om en kompensation på 200 euro riktad mot arbetstagaren är fullständigt bristfälligt motiverad med tanke på arbetstagarens rättsskydd.
  • En tidsmässig begränsning av den politiska rätten till stridsåtgärder är i strid med den internationella arbetsorganisationen ILO:s avtal.
  • Med begränsningen av sympatistridsåtgärder begränsas de facto också arbetstagarsidans rätt till stridsåtgärder för huvudkonflikten.
  • Förslaget gör helheten för lösningsalternativen för arbetsrättsliga konflikter ännu rörigare.
  • Förslagen om en kompensationsbot försvagar fackförbundens.

Läs utlåtandet i sin helhet:

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jytys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tel. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: