Finländare värdesätter offentliga tjänster och vill trygga finansieringen av dem

Enligt en färsk enkät anser majoriteten att offentliga tjänster är väsentliga för en fungerande vardag. Kommun- och välfärdssektorns arbetsmarknadsparter kommer i april att föra en gemensam kampanj för det offentliga arbetet och för en tillräcklig finansiering av det.

Medborgarna värdesätter arbetet som utförs i kommunerna och välfärdsområdena och vill trygga en tillräcklig finansiering för den lagstadgade servicen. Nio av tio finländare (89 %) tycker att tjänsterna som produceras i kommuner och välfärdsområden är viktiga eller mycket viktiga för en smidig vardag.

Nästan lika många anser att staten bör säkerställa att kommunerna och välfärdsområdena har tillräcklig finansiering för produktionen av den lagstadgade servicen. De som besvarat enkäten instämde till 86 procent med påståendet.

Resultaten framgår av Taloustutkimus enkät som kartlade mer än tusen finländares synpunkter på betydelsen av det arbete som utförs i kommunerna och välfärdsområdena samt de offentliga tjänsterna. Resultaten har vägts så att de representerar över 15-åringar i hela landet utom Åland i fråga om ålder, kön, bostadsområde och partitillhörighet.

Enkäten beställdes av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT samt huvudavtalsorganisationerna JAU, FOSU och Sote rf för arbetstagarnas del.

– Det offentliga arbetet möjliggör en smidig vardag, säger KT och huvudavtalsorganisationerna i kommun- och välfärdssektorn JAU, FOSU och Sote rf.

Det offentliga arbetet uppskattas mest av kvinnor och högutbildade

Enligt enkäten anser 74 % av finländarna att det offentliga arbete som utförs i kommuner och välfärdsområden har stor eller mycket stor betydelse i deras eget liv.

I synnerhet kvinnor anser att offentliga tjänster är viktiga. Tjänsterna ansågs vara betydelsefulla eller mycket betydelsefulla av upp till 82 procent av kvinnorna medan endast 66 procent av männen var av den åsikten.

Högutbildade (yrkeshögskola 41 %, universitetet 40 %), företagare och personer i ledande ställning (43 %), personer som fyllt 65 år samt pensionärer (40 %) ansåg oftare än andra att offentliga tjänster var mycket betydelsefulla. Av alla som deltog i enkäten ansåg 37 procent att tjänsterna var mycket betydelsefulla.

I enkätens öppna svar lyfte medborgarna fram betydelsen av bland annat social- och hälsovårdstjänsterna, småbarnspedagogiken, undervisningen, biblioteken, väg- och vattentjänsterna samt skötseln av rekreationsområdena.

Bakom de för invånarna synliga tjänsterna verkar flera yrkesgrupper som inte syns, men som är väsentliga för att tillhandahålla tjänsterna. Sådana är till exempel förvaltningen, ict-tjänsterna, rengörings- och måltidstjänsterna, energiproduktionen, brand- och räddningsväsendet, instrumentvården och fastighetsskötseln.

Kampanjen för det offentliga arbetet

Kommun- och välfärdssektorns arbetsmarknadsparter har inför ramförhandlingarna en gemensam kampanj för det offentliga arbetet och för värdesättningen av det. Enligt organisationerna är det offentliga arbetet Finlands viktigaste investering, eftersom de tjänster som produceras bär landet i alla lägen.

Kampanjen Tärkein sijoitus inleds efter påsk 2.4 och syns på webbplatsen Tärkeissä töissä och i organisationernas egna sociala mediekanaler.

– Finland är världens lyckligaste land för sjunde året i rad och det beror till stor del på det förtjänstfulla arbete som utförs i kommunerna och välfärdsområdena. Den offentliga sektorn möjliggör hela samhällets funktion, säger KT, JAU, FOSU och Sote rf.

Ett samhälle där man känner sig trygg samt effektiva offentliga tjänster garanterar en smidig vardag för alla invånare. Basservicen står för utbildning, kompetens och infrastruktur som också kommer företagen till del. Den offentliga sektorn tar också hand om de svagaste, därför är det viktigt att trygga jämlika tjänster av hög kvalitet i hela landet.

Staten ansvarar för att basfinansieringen och verksamhetsförutsättningarna är på en sådan nivå att kommunerna och välfärdsområdena framgångsrikt kan sköta sina lagstadgade uppgifter och skyldigheter.

Taloustutkimus enkät besvarades av sammanlagt 1 149 finländare 4–6.3.2024. Målgruppen var samtliga 15 år fyllda personer på fastlandet och valdes genom ett slumpmässigt urval bland deltagarna i Taloustutkimus internet-panel. Enkätens statistiska felmarginal är högst ± 3,0 procentenheter med en konfidens på 95 %.

Kampanjsidan öppnas 2.4.2024 på adressen www.tarkeissatoissa.fi/tarkeinsijoitus. De sociala medierna för Tärkeissä töissä är X, LinkedIn och Instagram. Hashtaggen för kampanjen är #TärkeinSijoitus #ViktigasteInvesteringen. Kampanjen är en fortsättning på kampanjen Viktigaste investeringen som inleddes i maj 2023.

Arbetet och den yrkeskunniga personalen i den offentliga sektorn är en del av livet och vardagen för oss alla.

Markku Jalonen, verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Håkan Ekström, ordförande, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL (JAU)
Katarina Murto, styrelseordförande, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Silja Paavola, ordförande, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer (Sote rf)
Millariikka Rytkönen, ordförande, Fackförbundet för social- och hälsovårdsbranschen och pedagogiska området Tehy (Sote rf)
Jonna Voima, ordförande, Fackförbundet Jyty

Närmare upplysningar om enkäten och kampanjen:
Henna Honkalo, sakkunnig i kommunikation, Tärkeissä töissä, henna.honkalo@kt.fi tfn 050 479 6618.

Asiasanat: