Fackförbundet Jyty dömer regeringens arbetsmarknadsåtgärder – ”Arbetstagarnas position försvagas på allt sätt”

I regeringsprogrammet som offentliggjordes på fredagskvällen föreslås omfattande nedskärningar av den offentliga ekonomin och detaljerade förändringar av arbetslivslagstiftningen. Enligt Fackförbundet Jyty försvagar åtgärderna väsentligt arbetstagarnas anställningsskydd, arbetslöshetsskyddet och anställningens villkor.

I regeringsprogrammet föreslås häftiga åtgärder på arbetslagstiftningen och arbetslöshetsskyddet. Jyty anser det vara speciellt fördömligt att lagen om medling i arbetstvister förändras så att man genom avtalande inte längre kan söka lösningar som överskrider den allmänna linjen definierad av exportbranschen.

– En dylik avgränsning skulle skrota hela avtalssystemet. Samtidigt skulle man köra ned ett långsiktigt arbete för mål för lika lön för lika arbete och jämställdhet i arbetslivet. Om exportbranscherna definierar ett lönetak för alla kommer man aldrig att knappa in på löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade branscher. En lönejämställdhet kommer aldrig att uppnås, påpekar Jytys ordförande Jonna Voima.

Enligt Jyty är de i regeringsprogrammet föreslagna begränsningarna av strejkrätten och en straffavgift för en enskild arbetstagare åtgärder, genom vilka man vittrar sönder förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna.

– Att bestraffa en enskild arbetstagare med en bötesavgift för deltagande i stridsåtgärd känns som en fullkomligt skamlös åtgärd. Arbetstagarnas position försvagas på allt sätt, säger Voima.

Regeringen föreslår betydande besparingar i den offentliga ekonomins olika delområden och genom att gallra i socialskyddet.

– De stränga sparåtgärderna hotar att vittra sönder de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och träffar till stor del de som är i den allra svagaste positionen. Detta kan öka ojämlikhet och försvaga det finska samhällets säkerhet.

– Detta kommer också att synas i Jyty-medlemmarnas arbete, då exempelvis behovet av barnskydd och ungdomsarbete ökar. Tyvärr kommer det inte på basen av regeringsprogrammet några egentliga satsningar på detta, konstaterar Voima.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: