Välfärdsområdenas uppgifter föreslås bli utvidgade

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår nya uppgifter för välfärdsområdena. Dessa är kommunernas miljö- och hälsoskyddsuppgifter, uppgifter som gäller efterbehandling av oljeskador och kemikalieolyckor samt vissa uppgifter som gäller boende för grupper med särskilda behov.

Dessutom har man redan tidigare inlett en beredning i syfte att överföra uppgifter som gäller stödet för det förebyggande rusmedelsarbetet, samt ordnandet av boende och stöd för barn och minderåriga unga som anlänt till landet utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd, till välfärdsområdena. Arbetsgruppen förordar också en överföring av dessa uppgifter. Arbetsgruppens rapport utgavs den 31 januari.

Finansministeriet inledde i juli 2021 beredningen av välfärdsområdenas eventuella nya uppgifter, finansieringen av dem samt av landskapsskatten. Denna aktuella rapport är projektets första lägesrapport, och den behandlas härnäst av ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård. Regeringen har för avsikt att i ett senare skede fatta beslut om nya uppgifter och dra upp riktlinjer för hur arbetet ska fortgå.

De uppgifter som föreslås bli överförda sköts för närvarande i kommunerna. Arbetsgruppen föreslår att ändringarna i lagstiftningen bereds och att överföringen av uppgifter genomförs som separata projekt 2022–2025. Uppgifterna föreslås bli överförda till välfärdsområdena vid olika tidpunkter, som sist kommunernas miljö- och hälsoskyddsuppgifter från ingången av 2026.

Utredningen har gjorts i omfattande samarbete med olika ministerier

Varje ministerium har inom sitt eget ansvarsområde utrett vilka uppgifter som kan överföras från kommunerna, samkommunerna och staten till välfärdsområdena.

Utöver finansministeriet har även social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt justitieministeriet deltagit i beredningen.

Utvidgningen av välfärdsområdenas uppgifter utreddes redan tidigare hösten 2020 parlamentariskt. Utredningsarbetet har beaktats och uppgifterna i det har utnyttjats i lägesrapporten, men lägesrapporten utgör en självständig granskning av välfärdsområdenas eventuella nya uppgifter.

Mer information:

Rapporten (på finska)

Statsrådets projektportal: Översyn av välfärdsområdenas nya uppgifter och finansieringen av dem samt en granskning landskapen – Mot ett sektorsövergripande landskap (på finska)