Jyty ute med riksdagsvalsmålen – Finansieringen av och personalresurserna för kommuner och välfärdsområden bör säkras

Fackförbundet Jyty betonar i sina riksdagsvalsmål betydelsen av högklassiga offentliga tjänster. Under den kommande regeringsperioden är det speciellt viktigt att säkra finansieringen av kommunerna och välfärdsområdena, tillräckliga personalresurser och arbetstagarnas välbefinnande.

Finansieringen av kommunerna och välfärdsområdena bör vara tillräcklig och förutsägbar. Staten bör speciellt säkra tillräckliga anslag för produktion av social- och hälsovårdstjänster för välfärdsområdena. I finansieringen bör beaktas områdenas olika behov så att medborgarnas offentliga tjänster är likvärdiga och högklassiga.

– Kortsiktiga finansieringsbeslut och nedskärningar för välfärdsområdena och kommunerna är oroväckande. Sote- och kommuntjänsterna är klart underbudgeterade, finansieringen räcker inte för att trygga exempelvis tjänsterna för åldringsvården och småbarnspedagogiken, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Utöver finansieringen bör man sköta om personalens välmående och ork i arbetet, vilka man bör inverka på genom personalresurser och lönesättning.

– Uppskattningen av arbetet i den kvinnodominerade offentliga sektorn bör höjas, och uppskattningen bör synas just i lönesättningen. Kollektivavtalen och deras lönelösningar är en central faktor i främjandet av lönejämställdhet och lika lön för lika arbete, betonar Voima.

– Man bör ta itu med problemen för den ojämlika lönesättningen och arbetshälsan genast, för problemen syns som en ökad arbetskraftsbrist i många branscher. Under den kommande regeringsperioden bör man främja också en ökning av lönetransparensen och en förstärkning av graviditetsdiskrimineringsskyddet, säger Jytys ordförande.

En ändamålsenlig arbetsfördelning mellan branschernas yrkesmänniskor hjälper att producera högklassiga tjänster.

– När man reserverar tillräckliga resurser för stödtjänsterna, såsom sekreterar-, ekonomi-, administrations- och ict-uppgifterna, kan de övriga yrkesmänniskorna koncentrera sig på sitt eget arbete. Det är inte bara vettigt, utan också mer effektivt, att personalen får utföra det arbete de är utbildade för, konstaterar Voima.

Fackförbundet Jyty är nöjt med det nuvarande avtalssystemet. Kollektivavtalen ger arbetstagarna skydd och arbetsgivarna förutsägbarhet samt möjliggör tillsammans en utveckling av arbetslivet.

– Det är viktigt att man håller fast vid ett fungerande kollektivavtalssystem. De allmänbindande kollektivavtalen säkrar minimivillkoren för anställningarna och förebygger orättvis konkurrens.

I Finland har man avstått från centrala arbetsmarknadslösningar, men har inte fått en fungerande modell i stället. Den exportdrivna modell som arbetsgivarsidan tutar för motsvarar exempelvis inte efterblivenheten i lönesättningen och övriga branschspecifika behov i den offentliga sektorn.

– Det behövs en bred gemensam diskussion om vilken typ av arbetsmarknadsmodell som skulle uppfylla såväl, löntagarnas, arbetsgivarnas som nationalekonomins behov. Denna s k Finlandsmodell bör ha arbetsgivar- och arbetstagarförbundens godkännande, föreslår Voima.

Jyty har också andra betydelsefulla riksdagsvalsmål, såsom att ta klimatåtgärderna som en del av arbetslivet och en rättvis grön övergång. Läs Jytys riksdagsvalsmål i sin helhet på webbsidorna.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: