FFC, Akava och STTK: Att utvidga lokala avtal på bekostnad av kollektivavtalen skulle leda till kris på arbetsmarknaden

Riktlinjerna för främjande av
lokala avtal har förberetts i en treparts arbetsgrupp för budgetmangling.
Arbetsgruppen är oense, då målet för näringslivet och företagarna är att via
lagstiftning främja lokala avtal – på bekostnad av kollektivavtal och
förtroendevalda. Detta innebär risk för att arbetstagarens ställning försämras
märkbart.

Enligt FFC, Akava och STTK har arbetsgivarsidans agerande inklusive totala
ovilja till kompromisser ett särskilt syfte.
– Arbetsgivarorganisationer, fackförbund och förhandlingsorgan har i
kollektivavtalen tillsammans kommit överens om sådant som gäller lokala avtal,
tillvägagångssätt och berörda parter. Nu ifrågasätter EK hela avtalssystemet,
förtroendet och arbetsgivarorganisationernas förbundenhet till kollektivavtal
som de själva ingått.

FFC, Akava och STTK accepterar inte att kollektivavtal och systemet med
förtroendevalda förbigås. Däremot förhåller sig organisationerna positiva till
att främja lokala avtal enligt regeringsprogrammet, d.v.s. via
kollektivavtal.  
– På detta sätt tryggas principerna för lägsta skyddsnivå för arbetstagarna,
internationella avtal gällande friheten att organisera sig som Finland
förbundit sig att följa, avtalsautonomi och systemet med förtroendevalda.

FFC, Akava och STTK är redo för fortsatta förberedelser enligt kiky-modellen.
På detta sätt skulle man möjliggöra lokala avtal för icke organiserade företag
på motsvarande likvärdiga sätt som för organiserade företag.

– Det här skulle innebära en betydande förändring jämfört med nuläget, betonar
organisationerna.

Möjligheterna till lokala avtal är många och de har utökats i varje
förhandlingsomgång. Praktiska hinder för lokala avtal är t ex brist på
förtroende, kommunikationsproblem, bristande möjligheter att påverka, press och
styrning från arbetsgivarens sida, arbetsgivarens ovilja till lokala avtal samt
ensidiga försök att försvaga arbetsvillkoren. 
– Den nya samarbetslag som nu förbereds skulle ge ett bra utgångsläge
för utveckling av lokala avtal i praktiken, om lagreformen förverkligas enligt
regeringsprogrammet. Då skulle arbetstagarens tillgång till information och
möjligheter att påverka utökas och arbetstagarens ställning skulle förbättras i
förhandlingar och övrigt samarbete.  

Löntagarorganisationerna kräver, att en precisering av arbetsavtalslagen ska
trygga organiserade arbetstagares rätt att i enlighet med kollektivavtal välja
förtroendemän på alla arbetsplatser.

-Arbetsgivarsidan undergräver bit för bit hela avtalssystemet, vilket kan leda
till kris på arbetsmarknaden och inom avtalsverksamheten. Om lokala avtal genom
lagstiftning pressas förbi kollektivavtalen, minskar det viljan att ingå lokala
avtal i praktiken. Då nås inte heller önskade resultat.

Ytterligare information:

FFC: Heli Puura, direktör,
telefon 050 525 2673

Akava: Lotta Savinko, chef för arbetslivsfrågor, telefon 040 504 4356

STTK: Katarina Murto, direktör, telefon 050 568 9188