Arbetsgruppen på trepartsbasis nådde inte enighet om modellen för självständig jobbsökning

Den av arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen på trepartsbasis nådde inte enighet om modellen för självständig jobbsökning. Om modellen hade genomförts, skulle arbetssökandenas skyl-dighet att söka arbete som ett villkor för att få arbetslöshetsförmån reformerats och likabehandling-en av arbetssökande ökat.

Regeringen gjorde i oktober 2018 en framställning om att beredningen av den så kallade modellen för självständig jobbsökning fortsätter på trepartsbasis (https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallituksen-esitys-palkansaajajarjestoille-yhteiskuntarauhan-palauttamiseksi?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE) .

För beredningen tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp på trepartsbasis vars tidsfrist gick ut den 28 februari 2019. Den i arbetsgruppen förda diskussionen visade att det inte kunde nås enighet om modellen för självständig jobbsökning. Arbetsgruppen ansåg att den i brist på enighet inte kunde lägga fram förslag om modellen för självständig jobbsökning.

Den modell för självständig jobbsökning som arbets- och näringsministeriet berett tidigare och som utgjorde underlag för arbetsgruppens arbete går ut på att det av arbetssökande krävs självständig jobbsökning som ett villkor för fortsatt utbetalning av arbetslöshetsförmån. När skyldigheten att söka arbete åläggs, ska man beakta arbetsmarknadsläget i regionen samt den arbetssökandes eventuella skydd för yrkesskickligheten, jobbsökningsberedskap, anställbarhet samt arbets- och funktionsförmåga. Påföljderna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa vid eventuella försummelser ska graderas så att den arbetssökande först ska få en påminnelse om att arbetslöshetsförmånen är beroende av motprestationer, men om de eventuella försummelserna fortsätter, skärps påföljderna gradvis.

I den modell som beretts vid arbets- och näringsministeriet väljer de arbetssökande i regel själv vilka jobb de söker under granskningsperioden. Modellen innebär skäligare utkomstskyddspåföljder, men gäller arbetssökande i större grad än i nuläget. Därför ökar modellen likabehandlingen av arbetssökande.

– Ett enhälligt förslag skulle ha utgjort en god grund för nästa regering. Det är tråkigt att detta inte blev av. Jag anser att modellen skulle ha varit bra med tanke på både arbetssökande och sysselsättning, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

Även om arbetsgruppen inte lade fram ett förslag till modell för självständig jobbsökning, ansåg arbetsgruppen det viktigt att man vid utvecklingen av motprestationerna inom utkomstskyddet för arbetslösa tar hänsyn till omständigheter som hänför sig till den arbetssökande och arbetsmarknadsläget i regionen. Dessutom ansåg arbetsgruppen det motiverat att utkomstskyddspåföljderna utvecklas så att påföljderna i början ska vara lindrigare än i nuläget och skärps om den arbetssökande upprepade gånger förfar på ett sätt som är klandervärt enligt en arbetskraftspolitisk bedömning.

Besluten om hur utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas lämnas till den regering som utnämns efter vårens riksdagsval.

Ytterligare upplysningar:
Jami Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 447 1255
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, tfn 0295 048 073
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 049 084 (anträffbar till den 1 mars)