Utkast till lag om äldreomsorgen: I personaldimensioneringen beaktas endast de som deltar i det direkta klientarbetet

I fråga om äldres långvariga serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård ska personaldimensioneringen i fortsättningen vara minst 0,7 anställda per klient. Det ska föreskrivas om saken i lag. Hittills har dimensioneringen styrts genom en kvalitetsrekommendation.

I personaldimensioneringen beaktas den personal som deltar i det direkta klientarbetet. Direkt klientarbete avser till exempel tillgodoseende av klienternas grundläggande behov samt uppgifter i anknytning till vård, omsorg och rehabilitering. Direkt klientarbete är också att sörja för trivseln i klientens boendemiljö och att stödja rörligheten, utomhusaktiviteter och sociala relationer.

Med faktisk personaldimensionering avses den verkliga arbetsinsatsen av de närvarande anställda vid verksamhetsenheten som utför direkt klientarbete, i förhållande till antalet klienter vid verksamhetsenheten vid tidpunkten i fråga.

Vilka personalgrupper som ska räknas med i dimensioneringen är exakt bestämt. Arbetsgivaren har en allmän skyldighet att se till att personalens kompetens motsvarar kraven i arbetet och att arbetsfördelningen mellan personalgrupperna motsvarar klienternas och verksamhetens behov.

Målet är att öka tiden med klienten

När det gäller de tjänster som tillhandahålls dygnet runt för äldre har utmaningen varit att få arbetstiden att räcka till för det direkta klientarbetet. Därför är avsikten att det indirekta stödtjänstarbetet, såsom städning, mathållning, tvätthjälp och fastighetsskötsel, ska skiljas från klientarbetet. Stödtjänsterna ska inte längre räknas som en del av den bindande personaldimensioneringen, utan för dem ska det reserveras tillräckligt med annan personal.

Stödtjänsterna ska kunna genomföras på olika sätt, till exempel som köpta tjänster eller genom att utnyttja olika tekniska lösningar.

En övergångstid för personaldimensioneringen och en enhetlig mätare för bedömningen

Personaldimensioneringen på 0,7 anställda per klient ska iakttas genast när lagen träder i kraft den 1 augusti 2020. Under övergångsperioden kan dimensioneringen dock underskridas, förutsatt att verksamhetsenheten kan sörja för att vården och omsorgen är tillräcklig. Dimensioneringen ska dock vara minst 0,5 anställda per klient. Från den 1 april 2023 får personaldimensioneringen inte längre vara mindre än 0,7 anställda per klient vid någon enhet.

Om det finns klienter som behöver mer krävande vård, ska enheten tillämpa en dimensionering som är högre än 0,7 anställda. För utredning och bedömning av servicebehovet införs det nationellt enhetliga uppföljnings- och bedömningsindikatorer. Den lämpligaste mätaren bedöms vara det RAI-system (Resident Assessment Instrument) som redan används i Finland.

Institutet för hälsa och välfärd genomför regelbundet en undersökning om situationen inom äldreomsorgen för att se till att personaldimensioneringen uppfyller kraven. 

Personaldimensioneringen är en del av en mer omfattande reform inom äldreomsorgen

Propositionen om genomförandet av personaldimensioneringen inom serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre har beretts under september både vid social – och hälsovårdsministeriet och i en separat dimensioneringssektion i arbetsgruppen för reformen av tjänsterna för äldre. Utkastet till regeringspropositionen sänds på remiss inom de närmaste dagarna. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen.

Införandet av en bindande personaldimensionering i lagen utgör den första delen av reformen av tjänsterna för äldre. Arbetsgruppen planerar en omfattande reform och lägger fram sitt förslag till de andra ändringarna före utgången av detta år.