Statsrådets kansli tillsatte den 8 april 2020 en beredningsgrupp med uppgift att med snabb tidtabell bereda en plan för Finlands väg ut ur coronakrisen och för åtgärder för eftervård av krisen

Beredningsgruppens första uppgift är att före den 1 maj rapportera om
åtgärder för att i den omedelbara krisfasen begränsa de ekonomiska och sociala
skadorna och för att i rätt tid frångå de åtgärder som nu vidtagits.

Gruppens andra uppgift är att före den 31 maj rapportera om åtgärder som
gäller eftervården av krisen och om beredningen av dem inom olika
samhällssektorer.

Beredningsgruppen består av ministeriernas kanslichefer. Finansministeriets
kanslichef Martti Hetemäki är gruppens ordförande, och social- och
hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila dess vice ordförande. Ett
sekretariat som består av ministerierna är beredningsgruppens operativa stöd.

Till stöd för beredningsgruppen tillsätts en vetenskapspanel med
forskare/experter från olika kompetensområden, såsom socialpolitik,
utbildningspolitik och ekonomisk politik samt miljö- och klimatvetenskap.
Förslaget till experter som ska delta i panelen bereds av aktörer som
företräder forskarsamhället (Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf,
Tulanet-sammanslutningen av statliga forskningsinstitut och Suomalainen
Tiedeakatemia ry). Under arbetet kommer beredningsgruppen också att höra
företrädare för näringslivet samt kommuner och frivillig- och
miljöorganisationer på bred front.

En underarbetsgrupp som består av företrädare för
arbetsmarknadsorganisationer (FFC, Akava, STTK, Finlands Näringsliv,
Företagarna i Finland, Kommunarbetsgivarna) kan för beredningsgruppen lägga
fram förslag till åtgärder för eftervård av krisen och för återuppbyggnad samt
förslag om beredningen av åtgärderna inom olika samhällssektorer.

Organiseringen av beredningsgruppens arbete

Ordförande Martti Hetemäki, statssekreterare, finansministeriet – ersättare
Juha Majanen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Vice ordförande Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet –
ersättare Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör

Medlemmar:

Matti Anttonen, statssekreterare, utrikesministeriet
Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet
Kirsi Pimiä, kanslichef, inrikesministeriet
Jukka Juusti, kanslichef, försvarsministeriet
Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet
Harri Pursiainen, kanslichef, kommunikationsministeriet
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet
Hannele Pokka, kanslichef, miljöministeriet
Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli

Beredningsgruppens
sekretariat

Pasi Pohjola, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Janne Jokinen, ambassadråd, utrikesministeriet
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet
Markus Wahlstein, äldre avdelningsstabsofficer, försvarsministeriet
Riina Vuorento, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Taina Vesanto, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet
Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet
Seppo Määttä, avdelningschef, statsrådets kansli

(justitieministeriet och finansministeriet utser medlemmar senare)

Medlemmar i underarbetsgruppen (företrädare för
arbetsmarknadsorganisationer)

Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Sture Fjäder, ordförande, Akava ry
Antti Palola, ordförande, STTK rf
Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv rf
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, KT Kommunarbetsgivarna
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf