Rekommendationen om distansarbete upphör i slutet av februari

Statsrådet fattade den 17 februari ett principbeslut om att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör efter den 28 februari. Arbetsgivare uppmanas att följa informationen från de regionala hälsovårdsmyndigheterna då den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, eftersom det regionala läget kan förändras tämligen snabbt.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete gäller i områden med samhällsspridning fram till den 28 februari. Hela Finland är för närvarande ett område med samhällsspridning. 

Även om den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, är det motiverat att en flexibel övergång till kombinerad distansarbete och arbete på arbetsplatsen genomförs stegvis. Arbetsgivarna ansvarar fortfarande för bedömningen av riskerna i anslutning till arbetet. För att en bedömning ska kunna göras ska arbetstagarna på arbetsplatsen höras och besluten baseras på sjukvårdsdistriktens och hälsovårdsmyndigheternas bedömningar av epidemiläget i området. 

För att möjliggöra hälsosäkert arbete bör man fortfarande vidta hygien- och skyddsåtgärder samt att även i övrigt främja arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer. På varje arbetsplats bedöms möjligheterna till en kontrollerad återgång till arbetsplatserna, främjande av god praxis vid distansarbete och en flexibel kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen.

Omikronvarianten kräver mindre sjukhusvård än tidigare

Coronaviruset sprids kraftigt bland befolkningen och sjukhusen belastas fortfarande hårt. I dagsläget orsakar framför allt omikronvarianten av coronaviruset smittspridning i Finland. Med hjälp av rekommendationen om distansarbete har kontakterna bland den vuxna befolkningen kunnat minskas och därigenom har ökningen av antalet smittfall kunnat dämpas. 

Omikronvarianten verkar dock vara lindrigare bland befolkning med hög vaccinationstäckning, eftersom vaccinationsskyddet hos dem som vaccinerats två gånger släpper igenom infektioner men hindrar en allvarlig sjukdom. På grund av vaccinationsskyddets kvalitet, täckning och inriktning uppstår således förhållandevis många smittfall, men klart färre av dem orsakar behov av sjukhusvård. Därför kan den riksomfattande rekommendationen om distansarbete hävas vid ingången av mars så att man så småningom kan övergå till kombinerat arbete på arbetsplatsen och distansarbete, med hänsyn till det regionala epidemiläget.

Statsrådet utfärdade den 2 december 2021 ett principbeslut om en rekommendation om distansarbete som gäller tills vidare. Planen var att riktlinjerna för rekommendationen om distansarbete skulle fastställas senast i mitten av februari. Regeringens ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder förordade vid sin överläggning den 8 februari 2022 att giltighetstiden för finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om distansarbete ska upphöra.

Institutet för hälsa och välfärd har gett ett utlåtande om det epidemiologiska läget och Arbetshälsoinstitutet om behovet av en rekommendation om distansarbete.

Mer information:
Statsrådets principbeslut om rekommendation om distansarbete (på finska)