Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter

Regeringen har
överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två
paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen av 16 § gäller
regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om
obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som
utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv.

I
lagförslaget preciseras regionförvaltningsverkets rätt att förordna
obligatoriska hälsokontroller, som kan innefatta till exempel ett
coronatest. Dessutom ska den läkare i kommunen och sjukvårdsdistriktet
som ansvarar för smittsamma sjukdomar ha rätt att fatta beslut om
obligatorisk hälsokontroll av enskilda personer.

Ändringen
förtydligar den nuvarande regleringen om obligatoriska hälsokontroller
samt stärker och påskyndar bekämpningen av smittsamma sjukdomar. 

Hälsokontroller kan bli obligatoriska för personer som anländer till Finland 

Spridningen
av en allmänfarlig smittsam sjukdom kan effektivt förhindras genom ett
beslut av regionförvaltningsverket om obligatorisk hälsokontroll. 

Deltagandet
i en hälsokontroll kan vara obligatoriskt exempelvis för personer som
anländer till Finland från ett visst land under en viss tidpunkt eller
för arbetstagare som vistas på en viss arbetsplats.
Regionförvaltningsverken ska samarbeta sinsemellan och med olika
myndigheter. 

Regionförvaltningsverket kan under
covid-19-epidemin till exempel fatta beslut om obligatorisk
hälsokontroll på flygplatsen. Regionförvaltningsverket kan i sitt beslut
beakta den regionala epidemisituationen och när och i vilken omfattning
personalresurserna inom hälso- och sjukvården behöver sättas in för de
obligatoriska hälsokontrollerna. På så sätt kan personalen sättas in där
det är mest ändamålsenligt med tanke på smittspridningen, dock utan att
äventyra annan hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Om en person
vägrar delta i en obligatorisk hälsokontroll, kan personen enligt 44
kap. 2 § i strafflagen (39/1889) för hälsoskyddsförseelse dömas till
böter eller fängelse i högst tre månader.

Personer som utsatts för smitta eller som själva smittats ska vara skyldiga att ge information

En
person som insjuknat, utsatts eller med fog misstänks ha insjuknat
eller utsatts för en allmänfarlig eller övervakningspliktig smittsam
sjukdom ska vara skyldig att lämna uppgifter om sig själv till den
yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som utreder saken. 

Ändringen
stärker myndigheternas möjligheter att förebygga spridningen av
smittsamma sjukdomar och underlättar spårningsarbetet. Dessutom blir det
möjligt att bättre än för närvarande utnyttja olika informationssystem
och programvara (t.ex. Finentry) som en del av förebyggandet av
smittsamma sjukdomar och smittspårningen. Enligt den gällande lagen om
smittsamma sjukdomar har insamlingen av uppgifter grundat sig på
frivillighet.