Regeringen föreslår temporära ändringar i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen föreslår att vissa av de undantag från utkomstskyddet för arbetslösa som gällt tidigare ska införas på nytt. Ändringarna hänför sig till självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och till jämkningen av företagsinkomsterna.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av de nya restriktionerna föreslår regeringen att det för självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt ska betalas arbetslöshetsförmån. Undantaget gäller självrisktider vars första dag infaller under perioden 1.1.2022–28.2.2022. 

Regeringen föreslår också ett temporärt undantag från jämkningen av utkomstskyddet för arbetslösa. Enligt undantaget ska företagsinkomsterna jämkas enligt företagarens egen anmälan om det har skett en betydande förändring i inkomsterna på grund av covid-19-epidemin. Ändringen i fråga om jämkning hänför sig till ett annat tillfälligt undantag som gör det möjligt för företagare att få rätt till arbetsmarknadsstöd under förutsättningar som avviker från det normala. Det undantag som gäller medling är också i kraft 1.1–28.2.2022.