Regeringen drog tillbaka propositionen om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringen återtog den
proposition med förslag till lag om temporär begränsning av
rörelsefriheten och nära kontakter som lämnades till riksdagen den 25
mars. Regeringen informerade riksdagen om återtagandet av propositionen
genom en skrivelse på onsdag kväll den 31 mars. Propositionen
överlämnades som ett i 23 § i grundlagen avsett tillfälligt undantag
från de grundläggande fri- och rättigheterna under
undantagsförhållanden.

Riksdagens grundlagsutskott gav ett utlåtande (GrUU 12/2021 rd) om regeringspropositionen den 31 mars.
Grundlagsutskottet betonade i sitt utlåtande att propositionens mål kan
anses vara synnerligen vägande. Utskottet anser dock att den
grundläggande lösning som valts i regeringspropositionen förbjuder
rörligheten i princip helt och hållet och detta strider mot kravet på
proportionalitet med beaktande av de epidemiologiska motiveringar som
ges i regeringspropositionen, och det kan inte anses vara nödvändigt på
det sätt som avses i 23 § i grundlagen. 

Utskottet har ansett att
det är nödvändigt och hör till god lagstiftningssed att beredningen av
ett ärende åläggs statsrådet, i synnerhet om det i en
regeringsproposition föreslås mycket avgörande ändringar som i väsentlig
grad påverkar de grundläggande lösningarna i propositionen.

Läs mer:

Läs mer om grundlagsutskottets utlåtande (eduskunta.fi)