Preliminära resultat av försöket med basinkomst: Ökat välbefinnande, inga sysselsättningseffekter under det första året

Försöket med basinkomst ökade inte sysselsättningen bland deltagarna under det första försöksåret. I slutet av försöket var det upplevda välbefinnandet dock bättre bland de som fick basinkomst än bland de som ingick i jämförelsegruppen. Resultaten är delvis preliminära och man kan ännu inte dra några definitiva slutsatser om försökets effekter.

Läs mera: https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6wYRe4QRiL1/content/preliminara-resultat-av-forsoket-med-basinkomst-okat-valbefinnande-inga-sysselsattningseffekter-under-det-forsta-aret