Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 52,7 miljoner euro

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut cirka 52,7 miljoner euro av avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till organisationer. Organisationerna fick redan tidigare i år cirka 309,7 miljoner euro. Statens anslagsförslag i budgeten omfattar sammanlagt 362,4 miljoner euro år 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslutet om understöden den 22 april utifrån det förslag som bereddes av social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Statsrådets finansutskott understödde förslaget.

Det beviljas understöd till sammanlagt 149 sökanden och 164 understödsändamål.

Genom understöden stöder man bland annat delaktighet och vardagshantering samt verksamhet som främjar hälsan och arbets- och funktionsförmågan. Understöd beviljas till organisationer inom social- och hälsovård för utvecklings- och investeringsprojekt som inleds 2021. 

Sammanlagt 572 organisationer ansökte om understöd för sammanlagt 711 ändamål. Beloppet av de understöd som söktes uppgick sammanlagt till 231 miljoner euro.

Information om de STEA-understöd som beviljats nu publiceras den 23 april på adressen avustukset.stea.fi.  

En ny delegation för understödsärenden har tillsatts för perioden 2021-2025

Torsdagen den 22 april tillsatte statsrådet för perioden 2021-2025 också en ny delegation för ärenden gällande understöden för organisationer inom social- och hälsovård och en bedömnings- och understödssektion som lyder under den.  

Delegationen har till uppgift att lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om de allmänna målen och de strategiska riktlinjerna för understödsverksamheten. Delegationen utvecklar och bedömer också understödspolitiken och organisationernas verksamhet. 

Bedömnings- och understödssektionen tar ställning till STEA:s understödsförslag. Sektionen kan dessutom göra bedömningar av verksamheten i de organisationer som ska stödjas. 

Läs mera: