Kommuninfo: Anvisning till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken om beredskapen för coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har genom en gemensam
Kommuninfo påmint kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten och
regionförvaltningsverken om att upprätthålla sin beredskap i den situation som
orsakas av det nya coronaviruset.

Kommuninfon innehåller inga nya skyldigheter. Social- och hälsovårdens
beredskapsskyldighet grundar sig på de gällande lagarna beredskapslagen,
räddningslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och lagstiftningen för
verksamhetsområdet i fråga samt på de befintliga beredskapsplanerna.

Vilka lokaler som
är lämpliga för karantän bör utredas på förhand

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar svarar kommunerna för bekämpningen av
smittsamma sjukdomar inom sina områden, medan sjukvårdsdistrikten stöder
kommunerna med sin sakkunskap.

Lagen om smittsamma sjukdomar innehåller bestämmelser om fattande av beslut
om karantän och isolering. Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar
kommunerna och samkommunerna att så snart som möjligt ta reda på vilka lokaler
som lämpar sig för karantän och, om detta redan har gjorts, att uppdatera
avsnitten om karantänslokaler i sin beredskapsplan.

Kommunen har bland annat till uppgift att se till att den som hålls i
karantän får mat. Detta är bra att beakta när karantänslokalerna planeras och
även när människor sätts i eventuell karantän i hemmet.

Särskild
uppmärksamhet fästs på beredskapen i fråga om äldre människor och socialvårdens
enheter

Social- och hälsovårdsministeriet önskar att kommunerna och samkommunerna
fäster särskild uppmärksamhet vid att det nya coronavirus som orsakar covid-19
utifrån den sjukdomsbild man nu känner till utgör en risk särskilt för äldre
och multisjuka personer.

Därför ska kommunerna och samkommunerna i sina beredskapsplaner beakta
kraven på serviceboende, serviceboende med heldygnsomsorg och sluten vård.
Evakueringslokaler ska kartläggas på förhand, så att symtomfria människor vid
behov kan skyddas från smitta vid en eventuell infektion.

Kommunerna ska också fästa vikt vid att socialvårdens enheter ges
anvisningar om bland annat hurdana försiktighetsåtgärder som ska iakttas i
olika omsorgssituationer, om en del av klienterna hålls i karantän.

Den gällande
lagstiftningen förpliktar kommunerna att ordna beredskap

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt
i samråd med kommunerna inom sitt område besluta om den regionala hälso- och
sjukvårdsberedskapen för storolyckor och exceptionella situationer inom hälso-
och sjukvården.

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska dessutom i samråd med kommunerna
inom sitt område utarbeta en regional beredskapsplan för hälso- och sjukvård.

Ordnandet av socialvård i exceptionella situationer grundar sig på
socialvårdslagen. Lagen förpliktar kommunerna att sörja för planeringen och
tillhandahållandet av socialvård. Dessutom förpliktar den kommunerna att på
lika grunder tillhandahålla behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice
samt andra tjänster som främjar välfärden även i exceptionella situationer.

En enhetlig
lägesbild sammanställs över läget i regionerna

Regionförvaltningsverken styr och samordnar beredskapsåtgärderna och
bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverken övervakar att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten
har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att
socialvårdens verksamhet sköts på rätt sätt även vid störningar i vardagen. När
de sköter sin uppgift samlar de in information om beredskapen, ger anvisningar
och vid behov vidtar sådana tillsynsåtgärder som situationen kräver.

Social- och hälsovårdsministeriet sammanställer tillsammans med Institutet
för hälsa och välfärd (THL) en lägesbild över den specialiserade sjukvården i
var och en av de fem universitetssjukhusens specialupptagningsområden.

Lägesbilden, som bildas utifrån enhetliga grunder, ger en möjlighet att
använda och fördela regional arbetskraft, sjukhus, läkemedel,
förbrukningsartiklar och behövlig utrustning enhetligt inom
specialupptagningsområdena.

Läs mer: Kommuninfo 1/2020: Beredskapen för coronaviruset i kommunerna och sjukvårdsdistrikten (pdf)