Jyty: Ta itu med lönejämställdheten genom lagstiftning

Löneuppgifternas
offentlighet bör i främjandet av lönejämställdheten beaktas bättre genom att
ändra på lagstiftningen, kräver Offentliga och privata sektorns
funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki. I detta avseende kunde
den privata sektorn enligt henne ta exempel om löneuppgiftsoffentligheten av
den offentliga sidan.

Jytys ordförande
påpekar, när den internationella kvinnodagen som firas 8.3 närmar sig, att
personalens löneuppgifter i den offentliga sektorn, såsom kommuner och
samkommuner, enligt den nuvarande s k matrikellagen är offentliga i Finland.
Detta gäller bl a uppgiftsspecifika löner och individuella tillägg. ”Löneuppgifternas
offentlighet möjliggör att informationen kan utnyttjas också för att justera
grundlösa löneskillnader.”

Den nyligen publicerade
utredningen om löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher
visar enligt Pihlajamäki tydligt att lönenivån i Finland för lika arbete i
privata sektorn är 2-3 procent högre än i kommunbranschen. Utredningen har
gjorts av Löntagarnas forskningsinstitut (PT) och Näringslivets
forskningsinstitut (Etla).

”Arbetsmarknaden i
Finland är beklagligt könsuppdelad och splittrad i kvinnodominerade och
mansdominerade branscher. I de branscher som Jyty representerar syns den trista
verkligheten gällande lönerna i de kvinnodominerade yrkena extra tydligt.
Kvinnornas andel av våra medlemmar, som i huvudsak arbetar i kommuner men också
i kyrkobranschen och i den tredje sektorn, är hela 84 procent.”

Pihlajamäki kräver att
man bör ta itu med genomförandet av lönejämställdhet med ett aktivt grepp. Hon
anser det vara väldigt beklagligt att förhandlingarna om ett treparts
lönejämställdhetsprogram, som också finns inskrivet i regeringsprogrammet,
avbröts i februari. ”Det avbrutna arbetet bör fortsätta snarast möjligt för att
minska löneskillnaden mellan kvinnor och män och för att förverkliga principen
för jämställdhetslagens lönejämställdhet.”

För genomförandet av
lönejämställdheten är enligt Pihlajamäki utöver löneoffentligheten också en
bedömning av hur krävande arbetet är, en avveckling av arbetslivets segregation
samt en bedömning av arbets- och tjänstekollektivavtalens könseffekter centrala
tyngdpunkter.

Enligt Pihlajamäki bör
lagstiftningen föras i en riktning som förpliktigar arbetstagarna i såväl den
offentliga som den privata sektorn att betala samma lön för likvärdigt arbete
oberoende av exempelvis arbetstagarens kön eller fast etnicitet. Så har man
gått till väga i bl a Island. Där har man också för lönejämställdheten skapat
en modell som arbetsmarknadsorganisationerna gemensamt avtalat om.

”Även om lönenivån för män
och kvinnor i samma arbetsuppgifter i kommunbranschen är ganska små eller
obefintliga, är skillnaden mellan kvinno- och mansdominerade branscher ett
kapitel för sig. Nuläget beskrivs bra av att männens lönenivå i de
mansdominerade privata sektorerna är upp till sex procent högre än kvinnornas.”

Enligt Pihlajamäki finns
det dock undantag. I sote-sektorn samt bildnings- och undervisningsbranscherna,
som till största delen är kommunernas ansvar, är lönenivån enligt de senaste
utredningarna till och med aningen bättre än i den privata sektorn.

”Under 2010-2018 har
förtjänstutvecklingen för regelbunden arbetstid i hela kommunbranschen dock
varit ett par procentenheter mindre än i den privata sektorn. Därför behövs för
bl a kommunbranschen ett mer långsiktigt löneprogram för att korrigera
löneskillnaderna.”

Ytterligare skillnad i
lönerna uppstår enligt Pihlajamäki också därför att den privata sektorns så
kallade individ- och företagsspecifika löneglidning har höjt de privata
sektorernas löner mer än exempelvis den kvinnodominerade kommunsektorn.

Pihlajamäki betonar att
Jytys mål är att under den pågående avtalsrundan knappa in löneskillnaden
mellan den mansdominerade privata sektorn och den kvinnodominerade
kommunsektorn. ”Detta är utöver jämställdhet framför allt också en fråga om
rättvisa.”

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Maija
Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns
funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och
befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat
tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta
fackförbund och medlemsförbund i STTK.