Förslaget till regeringens proposition om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter offentliggörs

Regeringen har
förhandlat om ett lagförslag genom vilket rörelsefriheten temporärt
begränsas. Utkastet till regeringsproposition har beretts som
tjänsteuppdrag under ledning av statsrådets kansli. Statsrådets kansli
offentliggör utkastet till lagförslag i sin helhet i den form det är för
närvarande.

Det viktigaste målet med begränsningarna av
rörelsefriheten är att minska antalet möten och nära kontakter mellan
människor, eftersom coronavirussjukdomen sprider sig snabbt och
okontrollerat i vissa områden. Syftet är att skydda befolkningen mot en
farlig smittsam sjukdom och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Ytterligare information: Timo
Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Päivi Anttikoski,
kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli