Ersättningstaxan för coronavaccinering höjs inom företagshälsovården

Ersättningstaxan höjs från nuvarande 10 euro till 16 euro. Den temporära bestämmelsen träder i kraft den 10 januari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Genom lagändringen tryggar och underlättar man sjukförsäkrades tillgång till vaccin mot covid-19 samt främjar man arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccinationer inom företagshälsovården.

Kommunen ansvarar för vaccinationerna mot covid-19. Kommunerna ska ändå utreda om de tjänsteproducenter inom företagshälsovården som är verksamma inom respektive kommuns område har möjlighet att delta i genomförandet av vaccinationerna, om det behövs för att säkerställa att vaccinationerna tillhandahålls utan dröjsmål. 

FPA kan också i fortsättningen ersätta coronavaccinationerna inom företagshälsovården antingen som kostnader för företagshälsovård eller via sjukvårdsersättningarna. Ersättningen för coronavaccinationen kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården. Då betalar arbetsgivaren självriskandelen för vaccinationen.

Höjningen av ersättningstaxan minskar jämfört med nuläget arbetsgivarnas kostnader för företagshälsovård, då vaccinationerna blir en del av företagshälsovården. Arbetsgivarens totala kostnader beror på det avtal som ingåtts med företagshälsovården.

Regeringen föreslog att lagen som gäller detta ska stadfästas, och republikens president stadfäste lagen fredagen den 7 januari 2022. Lagen träder i kraft 10.1.2022. Den högre ersättningstaxan gäller vaccinationer som getts den 1 januari 2022 eller senare.