Enkätresultat från kommunerna: Tillgång på personal största problemet i äldreomsorgen

I flera av de öppna svaren
uttrycktes en stark oro för att en höjning av dimensioneringen av
vårdpersonalen inom boendeservice med heldygnsomsorg skulle innebära att man
blir tvungen att minska personalstyrkan inom hemvården.

Det
är redan mycket svårt att få personal ens för den nuvarande dimensioneringen,
när det inte finns lämpliga arbetstagare att tillgå. Blotta tanken på att vi
skulle behöva så där många fler anställda om dimensioneringen höjs är
skrämmande, varifrån ska de tas?
(Öppet svar från en direktör för äldreomsorgen i en liten
kommun)

Vi
behöver nya verksamhetsmodeller som förenar självständigt boende och service,
inte bara serviceboende med heldygnsomsorg. Dimensioneringsdiskussionen borde
inte köra fast på något visst relationstal, utan frågan borde granskas utgående
från ett flexibelt antal som definieras enligt servicebehovet.
(Öppet svar från en social- och hälsovårdsdirektör
i en ansvarskommun)

Två tredjedelar av direktörerna
för äldreomsorgen anser att det största problemet är tillgången på arbetskraft.
Enligt de öppna svaren är det särskilt svårt att få utbildade vikarier. I
svaren nämns upprepade gånger arbetstagarnas attityder och brist på engagemang
i arbetet, och det ges också upprepade kritiska kommentarer om nuläget i
utbildningen inom branschen. De tillfrågade förutser inte någon förbättring av
situationen i framtiden.

Dimensionering
av vårdpersonal och kvalitet går inte hand i hand. Om det finns brister i
kundorienteringen och arbetsrutinerna så förbättras inte servicekvaliteten för
de äldre av en ökning av antalet vårdare. De anställdas attityd till
vårdarbetet har stor betydelse för kvaliteten i vården.
(Öppet svar från en direktör för
äldreomsorgen i en liten kommun)

Kommundirektörerna och
ekonomidirektörerna anser att de största problemen i boendeservicen för äldre
har att göra med ekonomin. Det här anser 60 procent av de ekonomidirektörer och
47 procent av de kommundirektörer som besvarade enkäten.

Om
en bindande dimensionering av vårdpersonalen skrivs in i lagen (utan prövning
av grunderna från fall till fall eller andra möjligheter till flexibilitet),
finns det risk för att utvecklingen av tjänsterna exempelvis genom
digitalisering stannar upp eller mattas av betydligt.
(Öppet svar från en direktör i en
medelstor stad)

Problem som anknyter till
lokaler, övervakning och tillgång till tjänster lyfts betydligt mer sällan fram
i enkäten. Endast 4–5 procent av svarslämnarna nämnde dem som det största
problemet inom boendeservicen.

En höjning av
personaldimensioneringen skulle förvärra problemen ytterligare

De tillfrågade ombads bedöma
hur många nya vårdanställda kommunen eller samkommunen borde rekrytera om
dimensioneringen av vårdpersonalen inom boendeservice med heldygnsomsorg skulle
höjas till minst 0,7 och hur stora kostnader en höjning av dimensioneringen
skulle medföra. Enligt denna enkät skulle det beräknade behovet av nya vårdare
vara närmare 4 500. Kommunerna och samkommunerna uppskattar att en höjning av
personaldimensioneringen skulle medföra kostnader på 181 miljoner euro. De
enkätsvar som erhölls har ställts i relation till nivån i hela landet.

Kommunernas och samkommunernas
bedömningar är preliminära, men ligger mycket nära Kommunförbundets egna
bedömningar när det gäller den personalökning som skulle krävas om
personaldimensioneringen höjdes till 0,7, säger Tarja Myllärinen, direktör för
social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet.

En höjning av dimensioneringen
av vårdpersonalen inom heldygnsvården för äldre väcker hos svarslämnarna
farhågor om vad som kommer att hända i hemvården i en bransch med skriande
brist på arbetskraft.

Även
om det fanns pengar, var hittar man vårdare? Vi måste flytta anställda från
öppenvården om heldygnsvården får en lagstadgad personaldimensionering och det
inte finns någon sådan inom öppenvården. Vi är på väg i helt fel riktning. Mer
vårdpersonal kan inte utbildas så snabbt som det skulle behövas.
(Öppet svar från en direktör i en liten
kommun)

Fakta om enkäten

Kommunförbundet utförde i februari 2019 en kommunenkät om tjänster för äldre. Enkäten riktade sig till kommundirektörer, social- och hälsovårdsdirektörer, direktörer för äldreomsorg och direktörer med ansvar för ekonomi och finansiering. Enkäten skickades elektroniskt till kommunernas och samarbetsområdenas registraturer.

Enkäten resulterade i sammanlagt 215 svar, varav 180 kom från kommuner och 35 från samkommuner. Svar kom in från kommuner i alla storleksklasser. De vanligaste svarslämnarna var direktörer för äldreomsorg, social- och hälsovårdsdirektörer eller kommundirektörer.

Närmare upplysningar:
Mari Patronen, sakkunnig i tjänster för äldre, tfn 040 801 6008
Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 9866

Läs mera (på finska): https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00816/a01609cc-5740-4cf1-9f97-9af5ab9ca6b8.pdf