En särlösning för social- och hälsovården i Nyland utreds som en del av regeringen Rinnes social- och hälsovårdsreform

Utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland inleddes med ett diskussionsmöte för kommunerna i regionen fredagen den 16 augusti 2019 i Helsingfors. Sammanlagt cirka 180 personer deltog i diskussionsmötet, som ordnades för representanter för kommunerna och social- och hälsovårdsaktörerna i Nyland.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ska regionala särdrag beaktas i den mån det är möjligt i social‐ och hälsovårdsreformen och i organiseringen av servicen. Regeringen ska utreda en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019.

I utredningen bedöms möjligheten till en särlösning i förhållande till de allmänna riktlinjerna för social- och hälsovårdsreformen och bestämmelserna i grundlagen. Enligt regeringsprogrammet kan särlösningen omfatta hela landskapet Nyland, huvudstadsregionen, dvs. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, eller Helsingfors.

– Vi har ingen lätt uppgift framför oss, men regeringen har förbundit sig att utreda en särlösning för social- och hälsovården. Jag är övertygad om att vi kan få till stånd resultat genom genuin samverkan. Det behövs samarbete, flexibilitet, engagemang och ett lösningsinriktat synsätt för att den bästa möjliga lösningen ska nås, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Särlösningens konsekvenser för områdesindelningen, arbetsfördelningen inom social- och hälsovården, organiseringen av förvaltningen samt överföringar av personal och egendom i både Nyland och hela landet ska bedömas.

I utredningen behandlas inte skattelösningar. Vid behov görs en mer djupgående bedömning av konsekvenserna för finansieringen av social- och hälsovården och statsandelarna till kommunerna i samband med den fortsatta beredningen.

Social- och hälsovårdsministeriet utse stadsrådet Kari Nenonen till utredare av särlösningen.

Basuppgifter har sammanställts under förberedelser för utredningen

Tjänstemän vid social- och hälsovårdsministeriet har under sommaren 2019 förberett utredningen. Under det förberedande arbetet har man samlat in bakgrundsinformation om särdragen, befolkningens servicebehov och social- och hälsotjänsterna i regionen samt om tidigare utredningar och förslag från kommunerna.

Till alla kommuner i Finland har det skickats en enkät som en del av en särskild utredning om kommunernas tjänsteproduktion. Svarstiden har förlängts till den 13 september. Dessutom beaktas det TEAS-projekt som undersöker grundlagens yttre ramar för differentiering av kommunernas uppgifter och som det ges en interimsrapport om i september 2019.

En interimsrapport om särlösningen för social- och hälsovården offentliggörs för remiss i oktober 2019. Hela utredningen ska vara klar före utgången av 2019.

Särlösningen bör behandlas i riksdagen som en del av social- och hälsovårdsreformen

Särlösningen anknyter till bland annat områdesindelningen, organiseringen av förvaltning och ekonomi och överföringar av personal och egendom inom social- och hälsovårdsreformen samt reformens finansiering och genomförande.

Därför bör särlösningen beredas jämsides med social- och hälsovårdsreformen, och dessa bör också behandlas som en helhet i riksdagen.

En särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen har inte tidigare behandlats av grundlagsutskottet.