En arbetstagare är inte skyldig att berätta om deltagande i strejk

​Fackförbundet Jyty har under de senaste dagarna flera gånger kontaktats angående arbetsgivares försök att bryta medlemmars strejkrätt. Arbetsgivarna har frågat sina arbetstagare om strejkavsikter och har i vissa fall gjort listor över arbetstagare som deltar i strejken eller alternativt gjort en lista över de som inte tänker delta i strejken.

Till Fackförbundet Jytys kännedom har också kommit att arbetsgivarna har försökt ta reda på vilka arbetstagare som deltar i strejken genom att använda olika omskrivningar. Man har exempelvis frågat arbetstagarna huruvida detta är den angivna tidpunkten för strejken. Avsikten med dylika förfrågningar är att indirekt få information om huruvida man tänker delta i strejken och eventuellt hör till ett fackförbund.

Organisationsfriheten och arbetstagarens rätt att strejka som en del av denna är rättigheter skyddade i grundlagen, vilka en arbetsgivare begränsar genom att agera på ovan nämnda sätt. Medlemskap i ett fackförbund är en speciellt ömtålig personuppgift, vilken man inte behöver berätta om för arbetsgivaren.

Att delta i strejk och vara medlem i ett fackförbund är personliga saker som en arbetsgivare varken direkt eller indirekt får ta reda på på förhand. Man behöver inte svara på förfrågningar och en arbetstagare är inte heller skyldig att meddela huruvida hen tänker delta i en strejk. Det får inte uppstå några negativa, diskriminerande eller i övrigt oförmånliga följder om man inte svarar.

Kontakta din egen förtroendeman och regionbyrån om din arbetsgivare pressar dig att berätta huruvida du tänker delta i en strejk eller hör till ett fackförbund.

Fackförbundet Jyty besluter om strejkgränserna

Arbetsgivare har med olika metoder försökt pressa arbetstagarna att inte delta i strejken och komma på arbete under strejken. I vissa kommuner har man låtit förstå att ansvaret för följderna av stridsåtgärderna faller på de arbetstagare som deltar i stridsåtgärderna. Kommunarbetsgivaren ansvarar för anordnandet av tjänsterna och detta ansvar kan inte läggas på arbetstagarnas axlar.

I lagstiftningen har man inte avgränsat rätten till stridsåtgärder för någon av personalgrupperna i kommunsektorn. En arbetsgivare avgör inte vilka som deltar i en strejk eller inte. Personer försätts inte i strejk, utan arbetsuppgifter.

Fackförbundet Jyty fastställer strejkgränserna för sina medlemmar. Vid behov hålls lokalförhandlingar om skyddsarbete som avgränsas utanför strejken. För en medlem får inte uppkomma juridiska problem eller negativa följder för deltagande i en strejk som ett fackförbund ordnat. Fackförbundet Jyty bär ansvaret för de stridsåtgärder det verkställt.

Att bryta rätten till stridsåtgärder måste fördömas

Fackförbundet Jyty fördömer en arbetsgivares försök att bryta strejken och förhåller sig allvarligt till en arbetsgivares alla försök att, antingen direkt eller indirekt, begränsa arbetstagarnas rätt till stridsåtgärder.

Kränkning av organisationsfriheten har i strafflagen stadgats som straffbart. I motsvarande mån är det en förbjuden handling att rikta diskriminering mot en arbetstagare som deltar i en stridsåtgärd. En arbetsgivare är skyldig att i enlighet med jämställdhetslagen betala kompensation till en person som blir utsatt för en dylik handling.

Ifall arbetsgivarens åtgärder för att bryta en strejk fortsätter, skrider Fackförbundet Jyty till nödvändiga åtgärder för att utreda lagligheten i dessa samt söker eventuellt skadestånd genom grunder fastställda i grundlagen och skadeståndslagen.

Texten har utformats av:

Milja Pertola, arbetsmarknadsjurist