Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland – Regeringen beslutade om ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av coronaepidemin

Regeringen beslutade
den 25 mars 2020 att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de
övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till
och med den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i
rörelsefriheten är att minska risken för smitta och bromsa upp
spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.
Regeringen överlämnade den 25 mars en ibruktagningsförordning enligt
beredskapslagen om ibruktagning av begränsningar i rörelsefriheten till
riksdagen för behandling.

När begränsningarna i rörelsefriheten
har trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets
område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte besöka Nyland. Var och
en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort.
Fritidsresor är förbjudna. Godstrafiken hindras inte under den tid som
de nya begränsningarna är i kraft. Begränsningarna gäller inte heller
möjligheten att röra sig inom Nyland.

Det är dock tillåtet att
röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete,
näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en
lagstadgad skyldighet. Rätten att röra sig begränsas inte heller om det
finns vägande personliga skäl till det, såsom tillgodoseendet av barns
umgängesrätt eller en nära anhörigs död. Polisen övervakar att
begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. För brott mot eller
underlåtelse att iaktta begränsningarna kan polisen förelägga böter. På
polisens begäran ska man ge en redogörelse om resans orsak eller syfte.

Information
om begränsningarna i rörelsefriheten och de praktiska konsekvenserna av
dem kommer att ges på stationer och terminaler för buss-, tåg-, metro-
och spårtrafiken samt på infotavlorna och i meddelanden i tåg och
bussar. Informationen ska också finnas tillgänglig i Nylands omgivande
kommuner och på de centrala trafikplatserna på andra orter som är
viktiga med tanke pendling över landskapsgränserna.