Arbetslivsbarometern 2018: Tron på att finna nytt arbete rekordstark

Löntagarna har ljus syn på arbetsmarknaden: 43 procent tror att de säkert
kommer att hitta ett jobb som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de
blir arbetslösa.

Den ekonomiska tillväxten och efterfrågan på arbetskraft syns i löntagarnas
bedömningar av hur stabil deras egen jobbsituation är och vilka möjligheter de
har att hitta nytt arbete. Detta framgår av de preliminära uppgifterna om
arbetslivsbarometern 2018. Risken för uppsägningar och permitteringar är för
närvarande på mycket låg nivå. Ungefär en tredjedel av respondenterna uppgav
att det anställts mer personal på den egna arbetsplatsen under det senaste
året.

Enligt siffrorna för 2018 är det rekordmånga som tror att de kan hitta ett
nytt arbete som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de blir
arbetslösa. 43 procent av respondenterna var säkra på detta, och endast
sex löntagare av hundra bedömde att de säkert inte får nytt arbete. Äldre
löntagare bedömer sina möjligheter mer kritiskt än unga löntagare, men under
det senaste året har tron på att hitta nytt jobb blivit mycket starkare även
hos löntagare över 55 år.

– För mig är det en mycket glädjande nyhet att också äldre löntagares tro på
att de kan få nytt jobb har blivit mycket starkare, kommenterade arbetsminister
Jari Lindström resultaten.

Möjligheterna att
utveckla arbetet rekordgoda – stora skillnader beroende på socioekonomisk
ställning

Möjligheterna att delta i utvecklingen av verksamheten på den egna
arbetsplatsen har konsekvent förbättrats. I siffrorna för 2018 slogs åter nytt
rekord: 55 procent hade goda möjligheter att delta och 14 procent
svaga möjligheter.

Mellan högre tjänstemän, lägre tjänstemän och arbetare är skillnaderna i
möjligheterna till inflytande stora och varaktiga. Av de högre tjänstemännen
upplevde hela 64 procent att de har goda påverkningsmöjligheter, medan
motsvarande andel bland arbetarna var 43 procent.

Ny teknik och de arbetssätt som den möjliggör är bekanta för de högre
tjänstemännen. Nu blir sådan mer allmän även bland lägre tjänstemän.

Distansarbete har ökat klart först under de senaste åren. Även i fråga om
detta finns stora skillnader som beror på den socioekonomiska ställningen, och
skillnaderna mellan olika sektorer är också stora: distansarbete utförs av i
synnerhet högre tjänstemän samt löntagare som arbetar inom staten och inom
privata tjänster.

Äntligen vändning
till det bättre i fråga om påverkningsmöjligheterna

Möjligheterna att inverka på arbetstakten, arbetsuppgifterna,
arbetsfördelningen och platserna där arbetet utförs har alla förbättrats under
2018.  Kompetensutveckling i arbetet är ganska vanligt. Av respondenterna
hade 57 procent deltagit i utbildning som arbetsgivaren erbjudit. Största
delen (87 procent) av dem hade studerat färdigheter som hade att göra med
deras egen bransch eller deras yrke. Cirka hälften hade studerat
kommunikations- och samarbetsfärdigheter (56 procent) eller färdigheter
som anknöt till arbetshälsa och säkerhet (47 procent). Utöver det hade
59 procent av löntagarna studerat självständigt, 55 procent med hjälp
av material på nätet och 26 procent under handledning av någon annan.

– Människor har insett vikten av fortgående lärande, eftersom så mycket som
38 procent av löntagarna uppgav att de har utvecklat sin kompetens så att
de i fortsättningen kan arbeta med nya uppgifter, lyfte arbetsminister
Lindström fram.

Det finns många sätt att utveckla sin kompetens, men enligt uppgifterna i
arbetslivsbarometern är det de som på grund av sin utbildningsbakgrund och sina
arbetsuppgifter redan har en hög kunskapsnivå som har bäst tillgång till de
olika sätten att lära sig mer.

– Detta är ett välkänt faktum, men man har inte lyckats ändra på det. Att göra
lärande möjligt för alla sker inte på något annat sätt än genom att utveckla
arbetslivet. Det behövs förändringar inom utbildningssystemen och på
arbetsplatserna, men också i attityderna, konstaterar arbetsminister Lindström.

Under de två senaste regeringsperioderna har projektet Arbetsliv 2020
uppmuntrat finländska arbetsplatser att samtidigt utveckla både
arbetslivskvaliteten och produktiviteten.

– Utifrån de erfarenheter som fåtts bör man vid utvecklandet i
fortsättningen ingripa i ojämlikhet samt kompetensskillnader, som lätt blir
större när det sker förändringar i arbetslivet. 

Uppgifterna i arbetslivsbarometern 2018 baserar sig på telefonintervjuer som
gjorts under augusti–september. Frågorna besvarades av 1 650 löntagare.
Uppgifterna kan på ett tillförlitligt sätt generaliseras till att gälla
löntagare i hela landet och inom alla sektorer.