Fackförbundet Jytys enkät: ”Hela folkets helpdesk” – bibliotekariernas arbete har förändrats med fart, men respekten för branschen baserar sig på gamla uppfattningar

Arbetsuppgifterna för biblioteksbranschens yrkesmänniskor har ökat betydligt under de senaste åren. Detta syns dock inte i biblioteksarbetstagarnas uppgiftsbeskrivningar, utbildning eller löner, framgår det ur en enkät som Fackförbundet Jyty låtit genomföra

Det att bibliotekens serviceutbud har blivit mångsidigare har inverkat kraftigt på arbetet i biblioteksbranschen. Av de som svarat på Fackförbundet Jytys enkät berättar 86 % att bibliotekens utvidgade serviceutbud har ökat deras arbetsuppgifter. Ändå har uppgiftsbeskrivningen för 73 % inte uppdaterats och för upp till 90 % har lönen inte justerats i och med förändringen eller ökningen av arbetsuppgifterna.

– Den nya bibliotekslagen fastställer omfattande uppgifter för biblioteken, något som syns i de förnyade biblioteken och bibliotekstjänsterna. Kommunerna bör se till att resurserna för biblioteken hänger med i förändringssvängarna, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

I den nya bibliotekslagen som trädde i kraft år 2017 fastställdes för första gången uppgifterna för ett allmänt bibliotek. Enligt lagen bör ett bibliotek bland annat erbjuda kommuninvånarna tillgång till material och kulturinnehåll, främja läsande, erbjuda stöd vid förvärv av information samt erbjuda utrymmen för inlärning, utövande och medborgarverksamhet.

– Biblioteken har förändrats till moderna vardagsrum och händelsecentrum. Bibliotekarierna har blivit hela folkets helpdeskar, som hjälper kommuninvånarna i olika situationer. Till exempel berättade 87 % av de som svarat på vår enkät att digitaliseringen har gett dem extra arbete, såsom att handleda kunderna i att fylla i olika nätblanketter, beskriver Jytys biblioteksbranschkoordinator Sonja Rapo.

Trots förändringen upplever biblioteksarbetstagarna att såväl kommuninvånarnas som beslutsfattarnas uppfattningar om biblioteken är gammalmodiga. 73 % av de som svarat på enkäten är av den åsikten att det i samhället råder uppfattningar om biblioteksbranschen som inte motsvarar verkligheten.

– Biblioteksarbetstagarna har ett brett kunnande, och i deras arbete betonas utöver informationssökning digitala, sociala och pedagogiska färdigheter. Servicehandledningen av kunderna samt kontrollkraven på digitalt material, utrustning och applikationer ökar ytterligare i framtiden, vilket också händelse- och marknadsförningskunnandet gör. Titlar, uppgiftsbeskrivningar och lönen borde motsvara denna förändrade arbetsbild, summerar Rapo.

Jytys enkät utfördes i januari-februari 2023 bland de medlemmar som arbetar inom biblioteksbranschen. På enkäten svarade 268 personer.

Fackförbundet Jyty arrangerar studiedagar för biblioteksbranschens yrkesmänniskor i Uleåborg 6-7.5.2023. Studiedagarna samlar Jyty-medlemmar som arbetar i biblioteksbranschen från olika delar av landet.

Undersökningsrapport på finska:

Tilläggsinformation från Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Biblioteksbranschkoordinator, regionverksamhetsspecialist Sonja Rapo, tel. 040 727 2854, sonja.rapo@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.