Verksamheten vid välfärdsområdenas temporära beredningsorgan har inletts i hela landet

Genomförandet av
social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet
inleddes i regionerna genom tillsättandet av en temporär förvaltning.
Tidsplanen har varit snäv eftersom kommunerna och de andra aktörerna
varit tvungna att komma överens om sammansättningen av organen inom sitt
område före utgången av augusti.

Temporära beredningsorgan för välfärdsområden har nu tillsatts inom samtliga välfärdsområden, bekräftar kommunminister Sirpa Paatero

”Det
är utmärkt att beredningen i regionerna har inletts i gott samarbete.
För att reformen ska kunna genomföras behöver vi kommuner, samkommuner,
specialomsorgsdistrikt, räddningsverk och andra aktörer i regionen. Det
finns ingen tid att förlora, ett välfungerande samarbete i regionen är
ytterst viktigt för att reformen ska kunna genomföras före ingången av
2023” konstaterar minister Paatero. 

Staten finansierar
välfärdsområdena med hjälp av statsunderstöd för kostnader som föranleds
av inledandet av verksamheten och förvaltningen. Utbetalningarna till
regionerna har redan genomförts i takt med att organiseringen
framskridit. I en del områden inleddes verksamheten genast i början av
juli genom godkännande av beredningsorganets arbetsordning och de första
rekryteringarna, i en del områden har man kommit igång i slutet av
augusti. Rekryteringarna väntas framskrida inom alla regioner under
hösten. 

Det temporära beredningsorganet ansvarar för
genomförandet tills regionfullmäktige inleder sitt arbete i mars 2022.
Organet leder arbetet med att bereda inledandet av välfärdsområdets
verksamhet och förvaltning, utövar därtill hörande beslutanderätt och
för talan i frågor som gäller dess uppgifter. Det temporära
beredningsorganet ska till exempel inleda välfärdsområdets verksamhet
och förvaltning samt godkänna budgeten. Det bereder till exempel
förslagen till välfärdsområdets förvaltningsstadga, ledningssystem samt
produktions- och samarbetsstrukturer. 

Temporärt beredningsorgan för välfärdsområden (på finska)

Välfärdsområdena och de kommuner som hör till dem (på finska)