Utredning: Löntagarnas organisationsgrad sjönk till under 60 procent 2017

Löntagarnas fackliga organisering fortsätter att minska. År 2017 hörde bara drygt hälften av männen och två tredjedelar av kvinnorna till ett fackförbund. Sedan 2013 har organisationsgraden sjunkit med fem procentenheter. Inom de privata servicebranscherna är organiseringen lägre än inom andra branscher. Detta framgår av forskare Lasse Ahtiainens undersökning som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Organiseringen utreddes i mars 2017 med en enkät som var riktad till centralorganisationernas medlemsförbund. Enkätblanketten var samma som i tidigare undersökningar och den handlar förutom om organisering också om förbundens medlemsstruktur. Det centrala vid utredningen av organisationsgraden är det antal medlemmar som omfattas av intressebevakningen, av vilket det sammanlagda antalet löntagare och arbetslösa bildar organisationsgraden.

Vid utgången av 2017 hade fackförbunden sammanlagt 2 043 000 medlemmar. Av dessa kan 630 000 alltså 30,8 procent anses stå utanför den egentliga intressebevakningen. I denna andel ingår pensionärer, studerande, frimedlemmar och företagare. Antalet pensionärer har stigit med 1,1 procent från år 2013.

Antalet medlemmar som omfattas av intressebevakningen var 1 414 000 i slutet av 2017 och organisationsgraden som räknats ut på grundval av det var 59,4 procent. År 2013 var motsvarande antal 64,5 procent och sålunda har organisationsgraden sjunkit med 5,1 procentenheter.
Kvinnorna har organiserat sig oftare än männen. År 2017 var organisationsgraden bland kvinnor 66,4 och bland männen 52,3 procent. Bland männen har organiseringen sjunkit med 6,1 och bland kvinnorna med 4,1 procentenheter sedan 2013. Inom de offentliga tjänsterna var organisationsgraden 72,8, inom industrin 71,8 och inom de privata servicebranscherna klart lägst, 47,9 procent. Organiseringen har sjunkit inom industrin med nio, inom de offentliga servicebranscherna med 3,5 och inom de privata branscherna med 3,7 procentenheter sedan 2013.

Undersökningen är en fortsättning på de undersökningar av organiseringen som inleddes 1989. Ahtiainen har gjort motsvarande undersökningar åren 2001, 2004, 2009 och 2013. I den nu publicerade undersökningen framgår hur organiseringen ser ut år 2017 jämfört med de tidigare undersökningarna.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0196 och/eller
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3658
Lasse Ahtiainen, forskare, Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen, tfn 040 769 5020