Undantagen i utkomstskyddet för arbetslösa föreslås gälla till den 30 september 2021

Regeringen föreslår att de undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till och med juni 2021 ska fortsätta gälla till utgången av september 2021. 

Syftet med detta är att trygga försörjningen för löntagare som förlorar sitt jobb tillfälligt eller helt och hållet på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. Genom de föreslagna lagändringarna fortsätter också de åtgärder som främjar mottagande av arbete och arbetskraftens regionala rörlighet. 

Höjningen av utkomstskyddet för arbetslösa föreslås fortsätta

Enligt regeringens förslag ska det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmånen från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätta gälla till utgången av september 2021. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan förtjäna utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen.

Den kortare restiden i fråga om rörlighetsunderstödet ska fortsätta gälla

Det rörlighetsunderstöd som temporärt betalas för heltidsarbete ska enligt förslaget fortsätta om den dagliga resan vid anställningens början överstiger två timmar i stället för tre timmar som det föreskrivs normalt. Rörlighetsunderstöd ska kunna betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Betalningen av arbetslöshetsförmån i förskott föreslås fortsätta

Den temporära arbetslöshetsförmån som betalas ut i förskott på ansökan och utan beslut för högst sex månader i stället för de normala två månaderna föreslås fortsätta gälla. 

Det enklare förfarandet för förmånsansökningar föreslås fortsätta

Vid jämkning av arbetslöshetsförmåner ska den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lönen inte tillämpas före den 1 oktober 2021. Även jämkningen av företagsinkomster utifrån företagarens egen anmälan föreslås fortsätta. 

Arbetsmarknadsstöd för företagare

Företagare har möjlighet att temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Den temporära bestämmelsen gäller för närvarande fram till den 30 juni 2021.

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till proposition på remiss, genom vilket företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs. Remissbehandlingen pågår till den 30 april 2021. Avsikten är att regeringspropositionen om lagändringen ska överlämnas så snart som möjligt efter det.