Uleåborgs stad utövar olagliga påtryckningar på arbetstagarna – JHL och Jyty överväger att göra en brottsanmälan

Uleåborgs stad har olagligt utövat påtryckningar på arbetstagarna på grund av strejken som JHL och Jyty har meddelat om. En strejk är en grundlagsenlig rättighet. Deltagande i strejken berättigar inte arbetsgivaren att hota arbetstagarna.

Hot, påtryckningar och lagvidriga frågor. Arbetsgivaren använder nu olagliga metoder för att tvinga arbetstagarna på arbete under strejken har Uleåborgs arbetstagare berättat för de offentliga branschernas fackförbund JHL och Jyty. Enligt den information förbunden har fått har stadens representanter hotat dem som deltar i strejken till och med med uppsägning av anställning.

Dessutom har arbetsgivaren frågat om man hör till förbundet, om förbundsaktiviteten och deltagande i strejken. Arbetsgivaren har inte rätt att fråga om dylik information, för huruvida man hör till ett fackförbund är definitivt ett dataskyddslagsärende. Arbetsgivaren har inga rättigheter att utreda information som hör till individens organisationsfrihet. Stadens arbetstagare har upplevt arbetsgivarens beteende som hotfullt och skrämmande.

Uleåborgs stads påtryckningsmetoder är entydigt olagliga. Varje arbetstagare har en grundlagsgaranterad laglig rätt att delta i en stridsåtgärd som det egna fackförbundet verkställer på arbetsplatsen. Deltagande i en stridsåtgärd får inte ge en enskild arbetstagare eller hens arbetsförhållande några negativa följder, betonar rådgivaren till JHL-ledningen, vicehäradshövding Keijo Karhumaa och Jytys intressebevakningsdirektör, vicehäradshövding Marja Lounasmaa.

Enligt strafflagens 47 kapitel 3 § är det arbetsdiskriminering bland annat om en arbetstagare försätts i en oförmånlig position utan vägande och godtagbara skäl exempelvis på grund av verksamhet som sker i ett fackförbund.

Enligt strafflagens 47 kapitel 5 § gör en arbetstagare eller dennes representant eller en arbetstagare sig skyldig till kränkande av arbetstagarnas organisationsfrihet, om denne förhindrar att en arbetstagare grundar en tillåten yrkesmässig eller politisk förening eller brukar sin rätt att ansluta sig till eller tillhöra en sådan eller vara verksam däri. Den som gör sig skyldig till dessa brott kan enligt strafflagen dömas till 6 månaders fängelse eller böter.

JHL och Jyty godkänner inte Uleåborgs stads olagliga och osakliga beteende mot deras medlemmar. Till stadens representanter har på kvällen 29.9 skickats ett krav på att påtryckningarna avslutas omedelbart och fullständigt.

Om påtryckningarna inte slutar gör vi en utredningsbegäran till Uleåborgspolisen om berörda arbetsgivarrepresentanter och låter dem bli föremål för en straffrättslig utredning, säger Karhumaa och Lounasmaa.

Tilläggsinformation:

intressebevakningsdirektör,
vicehäradshövding Marja Lounasmaa, Offentliga och privata sektorns
funktionärsförbund Jyty, tel. 040 594 5872

rådgivare till ledningen, vicehäradshövding Keijo Karhumaa, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tel. 040 525 7852