Regionerna har fått en ny anvisning om bekämpningen av coronaviruset

Social- och
hälsovårdsministeriet har sänt nya anvisningar till regionerna om
bekämpningen av coronaepidemin. I den nya anvisningen betonas vikten av
att bekämpa spridningen av coronaviruset i den gränsöverskridande
trafiken. 

De regionala myndigheterna vid
gränsövergångsställena har en nyckelroll när det gäller att förhindra
smittspridningen. Social- och hälsovårdsministeriet betonar att alla de
åtgärder som lagstiftningen möjliggör ska utnyttjas effektivt. Målet är
att alla som reser in i landet testas.

Förra veckan sände social- och
hälsovårdsministeriet ett brev till regionerna där ministeriet
rekommenderade att de gällande begränsningsåtgärderna ska hållas
åtminstone på den nuvarande nivån i alla regioner tills omfattningen av
virusvariantens utbredning och effekten av de åtgärder som vidtagits för
att förhindra spridningen har kunnat utvärderas ytterligare.
Ministeriet rekommenderade också att de regioner som befinner sig i
samhällsspridningsfasen ska ta i bruk samtliga åtgärder för
samhällsspridningsfasen för att förhindra en snabb acceleration av
epidemin.

Alla social- och hälsovårdsministeriets brev kan läsas i sin helhet på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: 

Undervisnings- och kulturministeriet och
Institutet för hälsa och välfärd har dessutom berett en anvisning för hu
hobbyverksamhet i grupp för personer under 18 år ska ordnas, begränsas
och avbrytas på de epideminivåer som anges i statsrådets principbeslut.