Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringen föreslår att
det införs temporära begränsningar av rörelsefriheten och nära
kontakter i de områden där epidemiläget är värst, och att det ska vara
obligatoriskt att använda munskydd i dessa områden. Det viktigaste målet
är att minska nära kontakter med andra människor i områden där
coronavirussjukdomen sprider sig snabbt och okontrollerat. Syftet är att
skydda befolkningen mot en farlig smittsam sjukdom och trygga hälso-
och sjukvårdens bärkraft. Regeringen lämnade sin proposition till
riksdagen torsdagen den 25 mars.

Begränsningarna ska införas
genom en separat förordning av statsrådet i de områden där epidemin inte
längre kan bekämpas med andra åtgärder.

Situationen i synnerhet i
Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är så
hotfull att om sjukdomsincidensen tilltar i nuvarande takt så kommer
behovet av sjukvård att öka avsevärt och den specialiserade sjukvårdens
bärkraft att överskridas inom de närmaste veckorna med en sannolikhet på
50–75 procent. De nya virusvarianter som för närvarande sprids är 30–50
procent mer smittsamma än det ursprungliga coronaviruset, som spreds i
början av epidemin. I Helsingfors och Nyland orsakas uppskattningsvis
två tredjedelar av nya coronafall av de nya virusvarianterna, i
Egentliga Finland nästan hälften.

Rörelsefriheten får begränsas för högst tre veckor åt gången

I
områden som omfattas av begränsningar i rörelsefriheten har man rätt
att lämna sitt hem eller sin boplats endast av nödvändiga orsaker eller
för utomhusvistelse.

Det ska vara tillåtet att vistas utomhus i
rekreations- eller motionssyfte med personer som hör till samma hushåll
eller med högst två andra personer. Det gäller att hålla ett
tillräckligt avstånd till andra människor när man vistas utomhus. Det
ska vara tillåtet att rasta husdjur.

Barn födda 2008 eller senare ska få vistas och leka utomhus med andra barn.

Man
har alltid rätt att återvända till sitt hem eller till sin boplats. Man
får lämna sin boningskommun inom ett område som omfattas av
begränsningar eller komma från en annan kommun till ett område som
omfattas av begränsningar endast av nödvändiga orsaker.

Det ska dessutom vara tillåtet att röra sig för att resa in i landet och för att lämna landet.

Begränsningar
får införas för högst 21 dygn, och de kan gälla endast under den tid
som är nödvändig. Giltighetstiden för begränsningarna får förlängas med
högst 21 dygn åt gången.

I regeringens proposition föreslås det
dessutom att det ska vara obligatoriskt att använda munskydd i de
områden där begränsningar i rörelsefriheten är i kraft. Personer som är
födda 2007 eller tidigare ska använda munskydd inomhus och i
trafikmedel, där det finns andra än personer som hör till samma hushåll.
Polisen kan förelägga en ordningsbot på 40 euro för förseelse mot
bestämmelserna om användning av munskydd.

Det är tillåtet att röra sig endast av nödvändiga orsaker

Det ska vara tillåtet att röra sig när det är nödvändigt på grund av 

1) anskaffande
av livsmedel, mat, läkemedel, bränsle eller andra förnödenheter som
till sin betydelse är jämförbara med dessa och som är nödvändiga med
tanke på det personliga livet

2) uträttande av ärenden på bank samt avhämtning eller avsändning av post och andra försändelser

3) användning av tjänster inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller besök hos myndigheter som kräver personlig närvaro

4) skötsel
av arbetsuppgifter i anslutning till ett tjänste- eller
arbetsavtalsförhållande eller på grund av bedrivande av närings- och
företagsverksamhet

5) deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet
enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller i undervisning eller
verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller
lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007), deltagande i
gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller högre utbildning eller i
inträdes-, urvals- och lämplighetsprov för en sådan utbildning eller
deltagande i studentexamensprov eller motsvarande examensprov

6) skötsel
av ett samhälleligt förtroendeuppdrag liksom deltagande i sammanträden
för ett organ i en privat sammanslutning eller stiftelse eller skötsel
av uppgifter som ledamot i organet eller företrädande av
sammanslutningen eller stiftelsen i situationer där ett uppskov i
deltagandet, skötseln av uppgifterna eller företrädandet kan orsaka
skada för sammanslutningen eller stiftelsen, dess aktieägare eller
medlemmar eller någon annan

7) fullgörande av beväringstjänst eller någon annan lagstadgad skyldighet

8) en
närståendes behov av omsorg, risk för en närståendes död, en
närståendes död eller deltagande i en närståendes begravning,
tillgodoseende av ett barns behov av hjälp och stöd eller barnets
umgängesrätt, tillgodoseende av behovet av hjälp och stöd för en person
med funktionsnedsättning, ett etablerat parförhållande eller något annat
vägande skäl som är jämförbart med dessa

9) ett individuellt möte i själavårdssyfte med en företrädare för ett religiöst samfund

10) underhåll
av en byggnad, en fastighet eller ett fordon som man äger eller innehar
eller på grund av en flytt från en bostad till en annan

11) skötsel av djur som man ansvarar för

12) förflyttning till en fritidsbostad som man eller en annan person som hör till samma hushåll* äger eller permanent förfogar över eller använder*

13) skötsel av uppgifter inom räddningsväsendet som avses i räddningslagen (379/2011) och i andra lagar.

Om
begränsningar i rörelsefriheten införs, kommer flerspråkig information
om begränsningarnas närmare detaljer att i omfattande grad spridas via
olika kommunikationskanaler. Syftet är att genom effektiv kommunikation
säkerställa att informationen når de människor som bor, arbetar och rör
sig i de områden som omfattas av begränsningarna.

Polisen ska ansvara för övervakningen av begränsningarna i rörelsefriheten

Till
polisen ska på begäran ges en redogörelse för vart och i vilket syfte
man rör sig. Polisen kan inte förhindra personer som rör sig av sådana
nödvändiga orsaker som anges i förordningen. Polisen har rätt att
befalla en folksamling att skingra sig, att gripa en person som bryter
mot begränsningarna och att förelägga böter för brott mot
begränsningarna.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt
och gälla till och med den 14 maj 2021. Lagen ska inte tillämpas i
landskapet Åland.

* Texten i fetstil har lagts till 25.3. kl. 16.35