Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna

Under sina förhandlingar
söndagen den 3 maj och måndagen den 4 maj enades regeringen om en
handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och
för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av
coronaviruset. Regeringen ska fatta ett principbeslut om strategin vid
statsrådets allmänna sammanträde. I principbeslutet beskrivs åtgärderna i
strategin mer ingående. Beslutet fattas på basis av den rapport om fas 1
som exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen utarbetat under
understatssekreterare Martti Hetemäkis ledning (bilaga).

Coronavirusepidemins
spridning har avstannat i Finland tack vare restriktionerna och den
förbättrade allmänna hygienen. Fastän epidemin för närvarande är inne i
ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

Avsikten
med regeringens åtgärder är och har varit att förhindra att viruset
sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att
skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Målsättningen
är att med hjälp av hybridstrategin effektivt bromsa epidemin på ett
sätt som i så liten utsträckning som möjligt medför negativa
konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de
grundläggande fri- och rättigheterna.

Hybridstrategin innebär en
kontrollerad övergång från omfattande restriktioner till allt mer
riktade åtgärder och en effektiviserad hantering av epidemin i enlighet
med lagen om smittsamma sjukdomar, beredskapslagen och eventuellt andra
författningar.

I hybridstrategin stöder man sig, förutom på
kontrollerade restriktioner och gradvis avveckling av dem, även på
principen om att testa, spåra, isolera och behandla. På detta sätt kan
man förhindra sjukdomens spridning. Principens genomförande kan
ytterligare effektiviseras med hjälp av en mobilapplikation som baserar
sig på frivillighet och som respekterar användarnas dataskydd.

Det
råder fortsatt undantagsförhållanden i Finland, och regeringen har
beslutat att utfärda förlängningsförordningar om utövning av
befogenheter i enlighet med följande paragrafer i beredskapslagen: 86 §
(styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet), 87 § (annan
styrning av hälsovården), 88 § (iakttagande av tidsfrister för icke
brådskande vård, bedömning av servicebehovet inom socialvården), 93 §
(avvikelser från anställningsvillkor) och 94 § (begränsning av
uppsägningsrätten).

Under sina förhandlingar fattade regeringen beslut om att stegvis avveckla följande restriktioner:

 • De rättsliga begränsningarna av
  gränstrafiken avvecklas från och med den 14 maj 2020 så att det över
  gränser inom Schengenområdet tillåts arbetsresor som baserar sig på ett
  anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt annan nödvändig
  trafik. (korrigerat 5.5.2020 kl. 9.15)

 • Det avråds fortfarande från utlandsresor på
  fritiden, och utrikesministeriets reseanvisningar förlängs till denna
  del. Inrikesministeriet utarbetar närmare anvisningar för hur
  gränstrafiken stegvis ska öppnas. Finland anser att det är viktigt att
  åtgärderna för att avveckla begränsningarna av gränstrafiken samordnas
  inom EU.

 • Restauranger och kaféer får successivt öppna
  från och med den 1 juni 2020, förutsatt att effekterna av de
  restriktionslättnader som görs nu och en senare allmän epidemiologisk
  lägesbedömning stöder beslutet. Detta förutsätter ändringar i
  lagstiftningen, så att det för verksamheten i fråga föreskrivs om till
  exempel begränsningar av kundantal och serveringstider. Förslag till
  lagstiftning ska behandlas av regeringen senast den 13 maj 2020.

 • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.

 • Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.

 • Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.

 • Från och med den 1 juni får följande offentliga
  lokaler öppna: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan,
  kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar,
  fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra
  idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers
  samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och
  arbetscentraler.

 • Stora offentliga tillställningar med över 500
  deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31
  juli 2020.

 • Sammankomster behöver fortsatt begränsas.
  Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på
  begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst
  femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning
  görs före utgången av juni.

 • Begränsningen på femtio personer gäller också
  (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje
  sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang,
  idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller
  inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel
  nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten
  genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och
  anvisningar gällande hygienen. Med stöd av lagen om smittsamma
  sjukdomar sänder social- och hälsovårdsministeriet
  regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om genomförande av
  dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

 • De begränsningar som gäller gymnasier,
  yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete gäller till och
  med den 13 maj 2020. Från och med den 14 maj kontrolleras användningen
  av sådana läroanstalters lokaler för undervisning genom åtgärder enligt
  lagen om smittsamma sjukdomar. Det är möjligt att stegvis och på ett
  kontrollerat sätt återgå till närundervisning. Statsrådet rekommenderar
  dock att undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och
  yrkesläroanstalter samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande
  utbildning för vuxna ordnas som distansundervisning till terminens slut.

 • Begränsningarna i fråga om ordnandet av
  grundläggande konstundervisning gäller till och med den 13 maj 2020,
  varefter lokalerna vid läroanstalterna för grundläggande
  konstundervisning på motsvarande sätt öppnas för närundervisning.

 • Rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare. Rekommendationen bedöms på nytt efter sommaren.

 • Personer över 70 år rekommenderas fortsatt att
  undvika fysiska kontakter i den mån det är möjligt. Statsrådet
  understryker vikten av att personer som hör till riskgrupper använder
  eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen.

 • Restriktionerna som gäller besök vid enheter
  inom social- och hälsovården gäller tills vidare, och frågan bedöms på
  nytt före utgången av juni. Exempelvis vid vård- och omsorgsenheter
  försöker man hitta nya rutiner för att möjliggöra sociala kontakter på
  ett tryggt sätt.

Rapporten i statsrådets publikationsarkiv Valto

Rapporten på statsrådets webbplats pdf 2.2MBLäs mer om exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen

Läs mer (Statsrådet): Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna