Regeringen föreslår att ersättningen för coronavaccinering utvidgas inom företagshälsovården – även resekostnaderna ersätts

Det föreslås att
sjukförsäkringslagen ändras temporärt så att det till
sjukvårdsersättningarna fogas en ersättningstaxa för coronavaccinering.
Ersättningen föreslås vara tio (10) euro. Dessutom innebär ersättningen
för coronavaccinering att resorna till vaccinationsplatsen kommer att
ersättas. Resekostnaderna ersätts i fråga om vaccineringar inom både den
offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Syftet med
regeringens proposition är att underlätta arbetsgivarnas möjligheter att
låta utföra vaccinationer inom företagshälsovården, om kommunen så
önskar.

Kommunerna har fortfarande det övergripande ansvaret för
vaccinationerna, och kommunerna beslutar i sina vaccinationsplaner om
andra aktörers deltagande i vaccinerandet. Staten ansvarar för
anskaffningen av vacciner och kommunerna för distributionen, som hör
till deras organiseringsansvar.

För närvarande ersätter
Folkpensionsanstalten arbetsgivarna för vaccinationskostnader som gäller
coronavacciner via ersättningsklass I som en del av ersättningarna för
företagshälsovård. I fortsättningen kan Folkpensionsanstalten
alternativt ersätta coronavaccineringar som getts inom
företagshälsovården genom sjukvårdsersättningar. Ersättningen för
coronavaccinering kan betalas som direktersättning till en privat
tjänsteproducent inom företagshälsovården, och då ska arbetsgivaren
betala självriskandelen för vaccineringen.

Lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och vara i kraft till utgången av 2021.