Regeringen fattade beslut om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020

Coronakrisen har haft
en betydande inverkan på människors försörjning och vardag, företagens
verksamhetsförutsättningar och den finländska samhällsekonomins
utveckling. Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är ett led i
åtgärderna för återhämtning efter coronavirusepidemin. Med
tilläggsbudgetpropositionen bidrar regeringen till en ekonomiskt,
ekologiskt och socialt hållbar återhämtning efter krisen. Genom
tilläggsbudgetpropositionen inleds en åtgärdshelhet på sammanlagt 5,5
miljarder euro som ska stödja den ekonomiska återhämtningen.

Med
sitt stimulanspaket strävar regeringen efter att öka efterfrågan,
förbättra Finlands långsiktiga tillväxtutsikter, bekämpa
klimatförändringen och främja biologisk mångfald samt stärka hela
Finlands resurser, krishanteringsförmåga, självförsörjningsgrad och
kunskapsbas. I helheten ingår också åtgärder för att stödja kommunerna.
Syftet med dem är att trygga ordnandet av basservicen och underlätta den
ekonomiska situation som undantagstillståndet förorsakat i kommunerna. I
tilläggsbudgeten ingår också ett åtgärdspaket för att stödja barns och
ungas välbefinnande.

Stöd för att människor ska klara sig ur krisen

De
restriktioner som införts för att hindra spridningen av coronaviruset
har haft negativa konsekvenser för barns och ungas inlärningsresultat,
välbefinnande och jämlikhet. För att lindra dessa konsekvenser har
regeringen fattat beslut om ett omfattande paket på cirka 320 miljoner
euro för barns och ungas välbefinnande. Paketet hänför sig till
undervisnings- och kulturministeriets, social- och
hälsovårdsministeriets och arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområden.

För undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde föreslås ett anslag på sammanlagt 159 miljoner euro
för främjande av barns och ungas välbefinnande. I stödet till kommunerna
ingår dessutom en höjning av statsandelen för basservice när det gäller
att stödja barn, unga och familjer.

När det gäller undervisning 
och småbarnspedagogik är målet att stödja inlärningen och
välbefinnandet hos barn inom småbarnspedagogiken och elever inom den
grundläggande utbildningen i syfte att jämna ut verkningarna av
undantagsförhållandena till följd av coronaviruset. De luckor i
inlärningen som perioden av distansundervisning inom den grundläggande
utbildningen har orsakat åtgärdas med ett anslag på 70 miljoner euro. I
fråga om småbarnspedagogiken anvisas det 14 miljoner euro för stöd till
barns inlärning, utveckling och välbefinnande.

Finansiering till
ett belopp av 17 miljoner euro riktas också till repetition av och
stödåtgärder för studierna för gymnasiestuderande. När det gäller
yrkesutbildningen föreslås det 30 miljoner euro för studiehandledning
för studerande som avbrutit sina studier eller som löper risk att
avbryta sina studier samt för studiehandledning och möjliggörande av
yrkesprov för studerande som håller på att ta examen.

Som en del
av paketet för att främja barns och ungas välbefinnande föreslås även
ett anslag på 10 miljoner euro för ett pilotförsök för en
hobbyverksamhetsmodell för Finland. Avsikten med modellen är att införa
avgiftsfri hobbyverksamhet i skolorna under eftermiddagen. I syfte att
stärka det ungdomsarbete och det uppsökande ungdomsarbete som bedrivs i
samarbete med skolor och läroanstalter föreslås ett tillägg på 12
miljoner euro.

Dessutom föreslås det satsningar på högskolorna
och studenternas hälsovårdsstiftelse bland annat för att öka
handledningen och stärka stödet för studerandehälsovården. 

Regeringen
föreslår att barn, unga och familjer stöds i den exceptionella
situationen till följd av coronaviruset med 112,3 miljoner euro genom
höjningar av statsandelarna för basservice. Medlen riktas till
socialservice för barn, unga och familjer och till mentalvårdstjänster
för barn och unga. Medlen används för att bekämpa de sociala problem som
coronaviruspandemin orsakat och för att säkerställa fungerande
stödtjänster för barn, unga och familjer. 

Unga som löper risk
för utslagning erbjuds utbildning och tjänster som stöder dem på vägen
mot en examen eller ett jobb. För offentlig arbetskrafts- och
företagsservice föreslås ett tillägg på sammanlagt 60 miljoner euro, av
vilket 45 miljoner euro är avsett för bland annat träning i början av
arbetslivet, arbetskraftsutbildning för personer under 25 år, ökning av
antalet sommarjobb samt anskaffning av tjänster för unga. 

Man
ser till att var och ens försörjning och finansieringen av
utkomstskyddet för arbetslösa är tryggade. För arbets- och
näringsbyråernas omkostnader föreslås ett tillägg på 20 miljoner euro
bland annat med tanke på kundhandledning. 

För statens andel av
utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett tillägg på sammanlagt
812 miljoner euro. Av tillägget förorsakas 600 miljoner euro av en
temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, som
innebär att staten i år finansierar en sådan andel av den
inkomstrelaterade dagpenningen för permitteringstiden som motsvarar
grunddagpenningen. Därtill förorsakas 40 miljoner euro av en tillfällig
sänkning av löntagarkassornas självfinansieringsandel. En förlängning av
giltighetstiden för de temporära ändringarna i utkomstskyddet för
arbetslösa och i arbetslagstiftningen till utgången av året förorsakar
ett behov av tilläggsanslag på sammanlagt 123,5 miljoner euro.  

För
att lindra de ekonomiska svårigheter som coronakrisen orsakat föreslås
det en temporär förbättring av det grundläggande utkomststödet från den 1
augusti till den 31 december 2020. För detta har man reserverat ett
anslag på 60 miljoner euro.

Finansiering föreslås också för
arbetsplatsernas beredskap att stödja arbetstagarnas hälsa, i synnerhet
den psykiska hälsan, för att förhindra onödigt lång sjukfrånvaro och för
att öka arbetslösas arbetsförmåga och förutsättningar för
sysselsättning.

Regeringen beslutar öka kommunernas statsandelar
med sammanlagt 60 miljoner euro för tjänster till äldre. Målet är att
främja dels hälsan och funktionsförmågan, dels delaktigheten för att
jämna ut konsekvenserna av undantagstillståndet och bekämpa sociala
problem.  Med tilläggsresurserna vill man säkerställa att tjänsterna är
tillräckliga, effektiva och rättidiga under undantagssituationen och
återhämtningen efter den.

Som en del av helheten stöds även
familjer med närståendevårdare och i synnerhet närståendevårdare. För
många närståendevårdare har ansvaret för vården av anhöriga ökat och
ökar fortfarande allt mer i och med karantänarrangemang samt stängningen
av tjänster inom dagverksamheten och kortvariga vårdplatser.

Satsningar på kompetens och tillväxt

Investeringar
i infrastruktur och renoveringar stöder ekonomin genom att öka
efterfrågan på kort sikt och stärka den ekonomiska kapaciteten och
produktiviteten på lång sikt.  De tillägg som anvisas för  stärkandet av
kompetensnivån, forskning och främjandet av innovationer är viktiga för
att stärka den finländska ekonomins framtida prestationsförmåga.

I
återhämtningshelheten ingår flera utvecklingsprojekt för
trafikledsnätet, vars fullmakter uppgår till sammanlagt cirka 404
miljoner euro. I den ingår bland annat en villkorlig fullmakt på
sammanlagt 156 miljoner euro för infrastrukturprojekt i anslutning till
beslutet om investering i Metsä Groups fabrik för bioprodukter. Dessutom
ingår ett förslag på 30 miljoner euro för basunderhåll av
transportinfrastrukturen för att förnya beläggningen på vägar. 

För
att öka antalet bostäder till rimliga priser föreslås det att
räntestödsfullmakten för den statsunderstödda bostadsproduktionen höjs
med 340 miljoner euro. 

För modernisering av
Gränsbevakningsväsendets tekniska övervakningssystem för land- och
sjögränserna föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro. För att ersätta
de tre nuvarande utsjöbevakningsfartygen med två nya universalfartyg för
olje- och kemikaliebekämpning föreslås 5 miljoner euro för planering av
fartygen. Dessutom tidigareläggs vissa  av Försvarsmaktens
upphandlingar.

För en ökning av engångsnatur av antalet
nybörjarplatser vid högskolorna föreslås sammanlagt 124 miljoner euro.
Syftet med detta är att öka antalet nybörjarplatser med 4 800. Även för
den öppna högskoleutbildningen föreslås tilläggssatsningar på 10
miljoner euro. Detta belopp är avsett för att öka den öppna
universitetsundervisningen samt möjliggöra att personer som står utanför
utbildning och arbetsliv befrias för viss tid från studieavgifter.

För
snabbverkande åtgärder för kompetensutveckling för personer i arbetsför
ålder och planering av den digitala servicehelheten för kontinuerligt
lärande föreslås tilläggsfinansiering på cirka 20 miljoner euro.

Som
en del av färdplanen för forskning, utveckling och innovationer (FoUI)
inleds ett pilotförsök med partnerskapsmodeller och med anledning av
detta föreslås för Business Finland en fullmakt på 20 miljoner euro för
FoUI-understöd. För Finlands Akademi föreslås en fullmakt på 10 miljoner
euro för finansiering av samarbetsnätverken enligt den nya
partnerskapsmodellen och en fullmakt på 25 miljoner euro för en ny
ansökan i anslutning till flaggskeppen. Dessutom föreslås
tilläggsfullmakter på sammanlagt 26 miljoner euro för att stärka
kompetensen i EuroHPC-ekosystemet och vetenskaplig forskning som hänför
sig till krisberedskap och försörjningsberedskap. För att stärka
forskningsinfrastrukturen föreslås en tilläggsfullmakt av engångsnatur
på 20 miljoner euro.

För att fortsätta den kampanj som riktar sig
till så kallade lokomotivföretag bland de stora företagen som körde i
gång i början av året föreslås en bevillningsfullmakt på 60 miljoner
euro. För kapitallån för att påskynda utvecklingen av de plattformar som
behövs i affärsekosystem föreslås en bevillningsfullmakt på 20 miljoner
euro. För utvecklingsåtgärder som stöder den tillverkande industrin och
för utveckling av tillförlitligheten hos intelligenta elnät föreslås
finansiering på sammanlagt 11 miljoner euro till Teknologiska
forskningscentralen VTT och Business Finland. Finansiering föreslås
också för Statens tekniska forskningscentral för kostnaderna för
anskaffning av en kvantdator och för Geologiska forskningscentralen för
utveckling av Mintec-pilotanläggningen.

Ekologisk återuppbyggnad

Även
om coronavirusepidemin tillfälligt har lett till minskade utsläpp,
undanröjer den inte utvecklingen på lång sikt i fråga om
klimatförändringen. Regeringen har förbundit sig till att åtgärderna för
att stimulera ekonomin väljs så att de också stöder regeringens mål att
göra Finland till världens första koldioxidneutrala välfärdsstat och
stoppa förlusten av biologisk mångfald. Pionjärskap inom klimatlösningar
stöder uppkomsten av arbetsplatser och exporten.

Det föreslås
anslag till ett belopp av sammanlagt 45 miljoner euro för understöd för
att frångå oljeuppvärmning både i hushåll och i kommunala fastigheter
2020. För stora demoprojekt för ny energiteknik anvisas en fullmakt på
20 miljoner euro.

För Forststyrelsen föreslås ett anslag på
sammanlagt 13,1 miljoner euro för underhåll av naturområden och
utveckling av naturturismen. För olika projekt som rör grönområden,
vattentjänster och skydd av skogar föreslås ett anslag på sammanlagt 53
miljoner euro. I detta ingår ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro för
frivilligt skydd av skogar. Det föreslås att finansiering också anvisas
för iståndsättning av områden för närrekreation.  

Träbyggandet
främjas genom understöd inom den statligt understödda
bostadsproduktionen och genom att öka finansieringen för programmet för
träbyggande. Programmet för träbyggande främjar användningen av trä
genom att stärka kompetensen i branschen, utveckla de författningar och
byggbestämmelser som rör träbyggande samt tillhandahålla information om
träbyggande.

För att stödja kollektivtrafiken och ersätta
förlusten av biljettintäkterna inom kollektivtrafiken föreslås det 100
miljoner euro. Det statsunderstöd som stöder gång- och cykeltrafiken
ökas med 18 miljoner euro år 2020.

Den klimatfond som man kommit
överens om att upprätta ska kapitaliseras med 300 miljoner euro. Utöver
det kan fonden använda intäkterna från aktieinnehavet i Vake Oy för
placeringar. Klimatfonden ska fokusera på att bekämpa klimatförändringen
och främja digitalisering och låga koldioxidutsläpp inom industrin. För
omställningen till en koldioxidsnål ekonomi behövs det tillräckliga
satsningar på bland annat cirkulär ekonomi, ren teknologi och
effektivare energiutnyttjande.

Fortsatta akuta krisåtgärder

Coronavirusepidemin
och restriktionerna för att stävja epidemin har försämrat situationen
för många företag och inverkat på sysselsättningen. Genom olika
stödåtgärder försöker man hjälpa företagen under epidemins akuta fas,
bevara arbetsplatser och förhindra att det uppstår långvariga skador. De
åtgärder som föreslås nu kompletterar den helhet av företagsstöd som
man redan har fattat beslut om.

I den helhet som nu föreslås
ingår ett nytt kostnadsstöd för företagssektorn, som omfattar 300
miljoner euro. Business Finlands fullmakt att bevilja understöd höjs med
180 miljoner euro, som ska riktas till åtgärder för avhjälpande av
sådana störningar i produktionskedjan som beror på coronaviruset. Detta
ökar anslagsbehovet med 120 miljoner euro 2020. För att stödja företags
utvecklingsprojekt föresås det en ny fullmakt på 25 miljoner euro, som
får en anslagseffekt på 10 miljoner euro år 2020. 

Finlands
Industriinvestering Ab föreslås bli kapitaliserat med ytterligare 250
miljoner euro för att öka företagens finansiering i form av eget
kapital. Finlands Malmförädling Ab: balansräkning stärks med en
kapitalisering på 150 miljoner euro och en fullmakt på 300 miljoner euro
för utvecklandet av ackumulatorklustret. 

För ytterligare
kapitalisering genom gårdsbrukets utvecklingsfond föreslås det 70
miljoner euro i syfte att trygga den fortsatta investeringsverksamheten
inom jordbruket. 

I helheten för företagsstöd ingår även tillägg
på 20 miljoner euro bland annat till stöden för hållbar tillväxt i
regionerna och en fullmakt på 20,75 miljoner euro för innovationsstöd
för skeppsbyggnad. Även resebranschen i Finland och inhemsk film- och
teaterproduktion stöds. 

För att stödja företag föreslår
regeringen att man som en temporär åtgärd ska ge de skattskyldiga
möjlighet att ansöka om betalningsarrangemang i fråga om
mervärdesskatter som förfallit i januari–mars 2020 och som redan
betalats. Vidare sänks räntan för det lindrade betalningsarrangemanget
från 4 procent till 3 procent och ändras användningen av
skatteåterbäringar för betalning av betalningsposter temporärt. Den
fördröjningsränta som beräknas för skatt som är föremål för lindrat
betalningsarrangemang har redan tidigare sänkts temporärt från
ursprungliga 7 procent. De ovannämnda stödåtgärderna ingår i den
proposition som regeringen lämnade den 20 maj 2020 (RP 74/2020 rd) och
åtgärderna kommer att minska statens skatteintäkter uppskattningsvis med
cirka 753 miljoner euro 2020. Av detta intäktsförs cirka 678 miljoner
euro till staten under nästa år.

De organisationer som arrangerar
olika kulturevenemang stöds med ett understöd på 9,6 miljoner euro så
att de kan fortsätta sin verksamhet trots förlusterna och börja
förbereda evenemang för 2021.

Stödjande av den kommunala ekonomin

Coronakrisen
påverkar kommunernas ekonomi i synnerhet genom att skatteinkomsterna
minskar, men också genom att försäljnings- och avgiftsinkomsterna
minskar och social- och hälsovårdsutgifterna ökar. Staten deltar i att
ersätta de ekonomiska förluster som coronavirussituationen orsakar
kommunerna. Syftet med stödet till kommunerna är att trygga kommunernas
förutsättningar för att ordna basservice och att minska de ekonomiska
utmaningar som följer av den exceptionella situationen.

Den
helhet i tilläggsbudgetpropositionen som utgörs av stödet till
kommunerna och sjukvårdsdistrikten uppgår till sammanlagt cirka 1,4
miljarder euro.

I statsandelen till kommunerna för ordnande av
basservice föreslås ett tillägg på sammanlagt över 770 miljoner euro. Av
detta ska 112 miljoner euro anvisas till stöd för barn, unga och
familjer och fördelas till kommunerna som en del av statsandelssystemet
på basis av antalet barn. Dessutom ska 60 miljoner euro anvisas för att
säkerställa att servicen för äldre fungerar. 50 miljoner euro ska riktas
till höjning av statsandelarna enligt prövning, och sammanlagt 550
miljoner euro till alla kommuner för att delas ut dels med ett lika
stort belopp per invånare, dels i förhållande till utdelningen av
kommunalskatten år 2020.

För sjukvårdsdistrikten föreslås ett
understöd på 200 miljoner euro för att kompensera kostnader och
eventuella underskott till följd av coronavirussituationen. 

Det
föreslås att kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna höjs med 10
procentenheter och att statens utdelning sänks på motsvarande sätt för
2020. Ändringen minskar skatteintäkterma med 410 miljoner euro för
innevarande år och ökar kommunernas skatteinkomster på motsvarande sätt.

Också många andra nämnda åtgärdsförslag riktas till att stödja den kommunala ekonomin.

Andra ändringar som ingår i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020

Utöver
stimulanspaketet innehåller den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för
2020 också sedvanliga ändringar. För beredskap för anskaffning av vaccin
mot covid-19 föreslås 110 miljoner euro. På grund av
coronavirussituationen föreslås det ökningar i omkostnaderna för många
ämbetsverk, såsom polisen, Gränsbevakningsväsendet, domstolarna,
Statskontoret och Institutet för hälsa och välfärd. Inom ramen för
budgeten för utvecklingssamarbete anvisas ytterligare 5,2 miljoner euro
till humanitärt bistånd. Hjälpbehovet är akut för att man ska kunna
minska spridningen av coronaviruset bland annat i krisområden och
flyktingläger.

Enighet nåddes om MBT-avtalen

Ett
förhandlingsresultat om avtalen mellan stadsregionerna i Helsingfors,
Åbo, Tammerfors och Uleåborg rörande markanvändning, boende  och trafik
(MBT) har nåtts. Genom avtalen främjas hållbara trafikprojekt och
bostadsproduktion till rimligt pris i synnerhet i områden som lätt kan
nås med kollektivtrafik. Regeringen förbinder sig att reservera 755,8
miljoner euro för åtgärder inom förvaltningsområdet för trafik och
transport. Avsikten är att kostnaderna fördelas på flera år (2020—2031).
Detta innebär att genomförandet av projekten förutsätter att man
bereder sig på finansieringsbehoven även bland annat i planen för de
offentliga finanserna och vid beredningen av den riksomfattande
trafiksystemplanen. Dessutom förbinder sig staten att finansiera
understöd för kommunalteknik och startbidrag inom den statunderstödda
bostadsproduktionen till ett belopp av 180 miljoner euro åren 2020—2023.
Statens finansiering av MBT-helheten genomförs inom ramen för planen
för de offentliga finanserna.

Den offentliga ekonomins hållbarhet

Regeringen
har slagit fast riktlinjer för den första fasen i färdplanen för
stärkande av hållbarheten i de offentliga finanserna och ställt ett mål
om tidsplanen för stabilisering av den offentliga skulden. Regeringens
ställningstagande följer som bilaga.

Regeringen har som mål att
stabilisera skuldsättningen i den offentliga sektorn i förhållande till
bruttonationalprodukten före decennieskiftet. Regeringen är medveten om
att målet är krävande och förutsätter omfattande åtgärder. Detta
förutsätter att de offentliga finanserna stärks med flera miljarder
euro.

En central del av färdplanen för hållbarhet utgörs av
åtgärder för att stärka sysselsättningen. Regeringen eftersträvar en
situation där en otillräcklig efterfrågan på arbetskraft inte begränsar
sysselsättningstillväxten. Därför behövs även reformer som främjar
arbetsutbudet.

Regeringen forsätter att bereda
sysselsättningsåtgärder i överensstämmelse med regeringsprogrammet genom
att höja ambitionsnivån och beakta coronakrisens konsekvenser på
verksamhetsomgivningen. Finansministeriet ansvarar för bedömningen av
sysselsättningsåtgärderna genom att föra en vetenskaplig dialog med den
oberoende forskargrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet

Skapandet
av nya arbetstillfällen är allt viktigare. Som ett led i
hållbarhetsfärdplanen ställer regeringen i samband med
budgetförhandlingarna upp ett nytt sysselsättningsmål, som är större än
det nuvarande målet på 60 000 arbetsplatser. Regeringen har förbundit
sig att dimensionera finanspolitiken enligt konjunkturläget i
överenstämmelse med regeringsprogrammet.

Konsekvenser för balansen i statsfinanserna och skuldsättningen

Anslagsökningen
i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är cirka 4,1
miljarder euro och minskningen av inkomsterna cirka 1,2 miljarder euro.
Statens behov av nettoupplåning ökar med cirka 5,3 miljarder euro,
vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 18,8
miljarder euro 2020.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen fredagen den 5 juni. Då publiceras den också på adressen budjetti.vm.fi.