Propositionsutkast med förslag till tillägg till lagen om kommunförsök på remiss

Kommunförsöken med
sysselsättning inleds den 1 mars 2021. I samband med godkännandet av
lagen om kommunförsök förutsatte riksdagen att regeringen bereder
bestämmelser som gör det möjligt att av grundad anledning överföra en
kund från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån. Dessutom
förutsatte riksdagen att regeringen bereder bestämmelser som gör det
möjligt att i större utsträckning överföra uppgifter inom utkomstskyddet
för arbetslösa från arbets- och näringsbyråerna till försökskommunerna.
Remissbehandlingen av propositionsutkastet där riksdagens uttalanden
har beaktats pågår från den 15 januari till den 26 februari 2021. De föreslagna ändringarna påverkar inte tidpunkten då kommunförsöken inleds.

Överföring av en kundrelation från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån eller till en annan försökskommun

Enligt
utkastet till proposition kan arbets- och näringsbyrån på kundens
begäran överföra en kund som omfattas av försöket till att bli kund hos
arbets- och näringsbyrån. Överföringen ska vara nödvändig för att trygga
kundens språkliga rättigheter, för att undvika en för kunden
oändamålsenlig kundrelation eller av någon annan grundad anledning.
Därtill förutsätts att överföringen inte äventyrar kundens möjligheter
till service i enlighet med sitt servicebehov. Kunden kan också
överföras till en annan försökskommun på det villkor att den berörda
kommunen samtycker till överföringen.

Uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa överförs i större utsträckning till försökskommunerna

Enligt
propositionsutkastet ska kommunen och arbets- och näringsbyrån i fråga
om sina egna kunder ge ett utlåtande om alla de arbetskraftspolitiska
villkor för betalning av förmånen som inte inbegriper prövning eller som
endast inbegriper ringa prövning. Det är inte fråga om en helt ny
uppgift, utan om att förtydliga verkställigheten när kommunen meddelar
ett avgörande i ett ärende som gäller utkomstskydd för arbetslösa som
den utrett i stället för att lämna uppgifterna till arbets- och
näringsbyrån för avgörande.

Andra föreslagna ändringar i propositionsutkastet

Under
och efter riksdagsbehandlingen av lagen om kommunförsök framkom också
vissa andra ändringsbehov som har beaktats i propositionsutkastet.
Ändringsförslagen gäller bland annat sökande av ändring i beslut om
kostnadsersättning enligt prövning samt rätten för tjänstemän i en
samkommun som bildats av kommunerna inom försöksområdet att använda
kundinformationssystemet URA och rätten att använda kundregistret över
sektorsövergripande samservice (TYPPI-registret).

Utlåtanden kan
lämnas fram till den 26 februari 2021. Avsikten är att
regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i slutet av mars.

Läs mer (Statsrådet)