Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 362 miljoner euro i understöd för verksamheten 2021

Social- och
hälsovårdsministeriet delar i år ut sammanlagt cirka 362 miljoner euro
av avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till
organisationer. Av det anslag som reserverats för understöden delas det
ut cirka 310 miljoner euro i statsunderstöd. Avsikten är att dela ut det
resterande beloppet på cirka 52 miljoner euro i april 2021. 

Social-
och hälsovårdsministeriet fattade beslutet om understöden den 21
januari utifrån det förslag som bereddes av social- och
hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Statsrådets
finansutskott biföll utdelningsförslaget. 

Nu delar man ut
fortsatta understöd för funktioner som redan tidigare finansierats med
understöden samt nya understöd för sammanlagt 309 7412020 euro för
programmet Platsen är ledig. Den andel som beviljas programmet Platsen
är ledig av de tidigare beviljade understöden uppgår till 5,7 miljoner
euro. Det beviljas understöd till sammanlagt 1 724 understödsändamål och
792 sökanden.   

Platsen är ledig är ett av social- och
hälsovårdsministeriets understödsprogram för åren 2018-2021.  Syftet med
programmet är att främja partiellt arbetsföras och ungas sysselsättning
genom att erbjuda arbetsplatser i organisationer inom social- och
hälsovård. 

Ansökningstiden för nya specialprojekt under 2021
pågår fram till den 25 januari. För utlysningen av detta projekt har det
reserverats 52 698 798 euro av helheten för 2021. 

Av Veikkaus
Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social
välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga
organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål
att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och
hjälpa människor med problem.

Med understöden vill social- och
hälsovårdsministeriet uppmuntra organisationer att utveckla nya
verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen. Vid fördelningen
av understöd beaktas också aktuella behov, så som att främja
sysselsättningen bland svårsysselsatta unga och personer med partiell
arbetsförmåga 2021.

Sammanlagt 934 organisationer ansökte om
understöd för sammanlagt 2 245 ändamål. Det sammanlagda beloppet av de
understöd som söktes uppgick till 378 miljoner euro. 

Information om de STEA-understöd som beviljats för 2020 publiceras den 22 januari på adressen avustukset.stea.fi

År 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 385 miljoner euro i understöd till 895 sökande.

Läs mer (Statsrådet)