Medlemscirkular: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för kommunsektorn i Uleåborg och Åbo

​Med strejkvarningen vill Jyty sätta fart på förhandlingarna för kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal. Tvådagarsstrejken som Jyty utlyst i Uleåborg och Åbo inleds onsdagen 6.4.2022 kl. 00.01 och gäller för alla arbetsskift som börjar efter detta. Strejken slutar torsdagen 7.4.2022 kl. 23.59. Strejken pågår till slutet av slutande arbetsskift. Med i stridsåtgärderna är kommunsektorns huvudavtalsorganisationer FOSU och JAU (Jyty och JHL) tillsammans. Strejken som Jyty utlyst gäller för alla Jyty-medlemmar som arbetar inom kommunsektorns avtal samt också de som arbetar i företag ägda av kommuner under AVAINTES-avtalet för följande arbetsgivare:

Uleåborg

• Uleåborg stad
• Uppgifter och funktioner som finns på Uleåborg universitetssjukhus område och som sköts av arbetstagare i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
• Monetra Oulu Oy, filialen i Uleåborg
• Oulun tuotantokeittiö Oy
• Oulun keskuspesula Oy

Åbo

• Åbo stad
• Uppgifter och funktioner som finns på Åucs stamsjukhus (A-, U-, T- och fyrsjukhuset) område och som sköts av arbetstagare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
• Uppgifter och funktioner som finns på Åucs Åbolands sjukhus område och som sköts av arbetstagare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
• Uppgifter och funktioner som finns på Åucs kirurgiska sjukhus område och som sköts av arbetstagare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
• Uppgifter och funktioner som finns på området för psykiatriska sjukhuset i Kuppis och som sköts av arbetstagare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
• Sarastia rekry Oy, de som arbetar på arbetsplatser i Åbo-området
• Sarastia Oy, Åbo filial
• Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
• Åbo Stadstrafik Ab
• Kommunernas Tiera, Åbo filial

Utanför stridsåtgärderna avgränsas uppgifter som kan orsaka fara för medborgares liv, hälsa, säkerhet och egendom.

Utanför stridsåtgärderna avgränsas också brand- och räddningsväsendets uppgifter (om noggrannare avgränsningar avtalas lokalt), socialjourens akuta uppgifter, läkemedelsförsörjningens uppgifter (om noggrannare avgränsningar avtalas lokalt), jouren samt akutmottagningen för bashälsovården och munhälsovården, nödvändiga funktioner för bashälsovården och munhälsovården, undervisningsmottagningarna för bashälsovården och munhälsovården, specialtandläkarnas mottagningsverksamhet, veterinärer som arbetar i de kommunala miljöhälsovårdsenheterna, sysselsatta och arbetscentraler.

Det är fråga om en laglig stridsåtgärd, med vilken Jyty strävar efter att uppnå avtalsmålen och ett förhandlingsresultat. De Jyty-medlemmar som omfattas av strejken måste delta i strejken.

Läs mer: Ofta frågat om strejk

Jyty strävar efter ett löneprogram för låglönebranscherna

Fackförbundet
Jyty strävar efter rejäla löneförhöjningar samt ett mångårigt
löneprogram för låglönebranscherna. För Jyty är det viktigt att alla
branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar.
Till de lägsta lönerna vill man ha högre förhöjningar också genom en s k
blandlinjelösning, varvid förhöjningarna för de lägre lönerna betalas
som ett eurobelopp till en viss gräns och först för de högre lönerna
procentuellt.

Dessutom försöker Jyty i förhandlingarna få klara
korrigeringar av bl a arbetstiderna och möjligheterna till
distansarbete. Också personalrepresentanternas position bör förbättras
nu när kommunsektorn står inför förändringar och de nya välfärdsområdena
inleder sin verksamhet i början av år 2023. Familjeledighetsreformen
inverkar också på bestämmelserna i kollektivavtalet.

I
avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre
huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn, Den offentliga sektorns union
JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns
utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation
SOTE. Motparten arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Kommun-
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Ansökan om strejkbidrag

När
strejken börjar informeras de som strejkar per e-post om
ansökningsanvisningar för strejkbidragen. Det informeras om
ansökningsanvisningarna för strejkbidrag också på förbundets webbsidor.
Strejkbidraget är 160 euro för varje strejkdag. Strejkbidraget betalas
när strejken upphört. Man får strejkbidrag om man anslutit sig som
medlem i Jyty senast sju dagar innan strejken inleds.

Vad bör man göra till först när strejk hotar?

1) Kontrollera och korrigera vid behov dina kontaktuppgifter i Jytys elektroniska tjänster Jässäri. En länk och inloggningsanvisningar dit finns på Jytys webbsidor.

2) Kontrollera och korrigera vid behov dina arbetsplats-, anställnings- och avtalsbranschuppgifter i Jässäri.
Det är av största betydelse med korrekta och uppdaterade
anställningsuppgifter, så att vi vet vilka alla stridsåtgärderna gäller.
Du kan inte heller ansöka om strejkbidrag ifall dina
arbetsplatsuppgifter är felaktiga i förbundets medlemsregister.

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Följ med avtalsförhandlingarna: