Jyty vann i tingsrätten: Avbrott av lönebetalningen i början av coronakrisen olagliga

Fackförbundet Jyty har i tingsrätten vunnit fallet om avbruten lönebetalning mot Uleåborgs stad. Enligt domstolen var avbrotten i lönebetalningen i början av coronakrisen olagliga och staden ålades att betala lönefordringarna för avbrottstiden med dröjsmålsränta.

I början av coronakrisen på våren 2020 avbröt flera kommuner personalens lönebetalning med hänvisning till arbetsavtalslagen. Enligt Jyty tolkades lagen fel och förbundet väckte talan mot bland annat Uleåborgs stads avbrott i lönebetalningen.

– Enligt beslutet som tingsrätten fattade förhindrades inte utförandet av arbete på sätt som avses i arbetsavtalslagen och avbrotten av lönebetalningen var således olagliga, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Enligt arbetsavtalslagen är en arbetsgivare skyldig att betala en arbetstagare full lön om denne i enlighet med avtalet funnits tillgänglig för arbetsgivaren, men utan att kunna utföra arbete av orsaker som beror på arbetsgivaren.

Om en arbetstagare är förhindrad att utföra sitt arbete när arbetsplatsen drabbats av en eldsvåda, en exceptionell naturtilldragelse eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak, har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar.

– I början av coronakrisen tog flera kommuner till denna bestämmelse i arbetsavtalslagen. Som grund för avbrotten i lönebetalningen användes statsrådets beslut att stänga bland annat skolor, läroanstalter och bibliotek, berättar Voima.

Uleåborgs stad måste betala lönefordringarna med dröjsmålsränta

Avbrotten av lönebetalningen i Uleåborgs stad riktades mot ungdomsledare, hobbyhandledare, vävningsrådgivare, biblioteksfunktionärer och skolgångshandledare bland Fackförbundet Jytys medlemmar.

Uleåborgs tingsrätt ansåg för alla Jyty-medlemmar som var med och väckte talan att utförandet av arbete inte varit förhindrat på sätt som avses i arbetsavtalslagen, utan att utförandet av arbete avbrutits genom stadens eget beslut. Uleåborgs stad ålades att betala krävda lönefordringar för avbrottstiden med dröjsmålsränta.

Jytys ordförande Jonna Voima är nöjd med tingsrättens beslut.

– Vi var från början av den åsikten att arbetsavtalslagen i denna situation inte gav grund för avbrott av lönebetalningen, konstaterar Voima.
Tingsrättens dom är inte lagkraftvunnen och det är möjligt att arbetsgivaren söker ändring i hovrätten.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty
är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata
sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher
är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms-
och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen
samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i
STTK.