Jyty väcker talan mot kommunernas olagliga avbrott av lönebetalningen

Under coronakrisen har många kommuner avbrutit personalens lönebetalning med hänvisning till hinder för arbete som nämns i arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf. Jyty frågade av Jytys förtroendemän i kommunsektorn om avbrott i lönebetalningen, och enligt dem har lönebetalningen avbrutits i ungefär 60 kommuner och samkommuner runt om i Finland.

"Enligt Jyty är kommunernas avbrott av lönebetalningen i regel olagliga. Jyty kommer att väcka talan om de olagliga fallen i sista hand i rätten, men före det erbjuds arbetsgivarna en möjlighet att göra upp i godo i ärendet", säger Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa.

"Bakom kommunernas beslut ligger ett fräckt försök att kringgå samarbetslagen och tiden för permitteringsanmälan med hänvisning till coronakrisen. Det är skäl att minnas att det försnabbade permitterings- och samarbetsförfarandet som riksdagen godkände 30.3 inte berör den offentliga kommunsektorn, utan privata branscher. Avbrott av lönebetalningen på basen av arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf är också en annan sak än permittering", påpekar Lounasmaa.

Enligt enkäten som gjordes för huvudförtroendemännen finns bland dem som avbröt lönebetalningen både stora och små kommuner och samkommuner, som finns runt om i Finland. De som använt sig av avbrott av lönebetalningen är bl a Salo, Borgå, Villmanstrand, Kuopio, Rovaniemi, Kemi, Torneå, Uleåborg, Kauhajoki, Alajärvi och Seinäjoki.

Av de branscher som Jyty representerar har lönebetalningen avbrutits speciellt för biblioteksanställda och skolgångshandledare. Avbrott av lönebetalningen har också tillämpats på personalen i idrottsväsendet, bildningsväsendet och muséer samt på ungdomsarbetare.

"Avbrott av lönebetalning i enlighet med arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf förutsätter ett totalt hinder av arbetet. Stängning av kundutrymmen innebär automatiskt inte att arbetet försvinner helt och hållet, utan att uppgifternas innehåll förändras eller att arbetet blir distansarbete. Förutsättningarna för att avbryta lönebetalningen uppfylls inte i kommunbranschen, utom i väldigt sällsynta undantagsfall", betonar Jytys ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima.

Datumet som kommunerna uppger som hinder för arbete ligger på olika datum i april. Landets regering förkunnade undantagsfall 16 mars.

"En arbetsgivare har, om i lagen fastställda förutsättningar uppfylls, möjlighet att permittera sin personal, men före permitteringarna måste arbetsgivaren tillsammans med personalrepresentanterna hålla lagenliga samarbetsförhandlingar, där man kan fundera över hur arbetet organiseras på nytt. Efter samarbetsförhandlingarna bör man följa en månadslång anmälningstid för permittering", säger Voima.

Jytys enkät om avbrott i lönebetalningen genomfördes 24.4-5.5 och besvarades av 196 Jyty-huvudförtroendemän.

Tilläggsinformation:

Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi   

Jytys ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi 

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.