Jyty: Strävan till lika lön bör tas på allvar

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kräver att de politiska beslutsfattarna och arbetsmarknadsorganisationernas representanter förbinder sig att främja en jämställd lönesättning. Speciellt arbetsgivarna som verkar i de kvinnodominerade branscherna bör utveckla sin lönekonkurrenskraft för hela den grund- och välfärdstjänsteproducerande personalen. 

Enligt beräkningar som STTK publicerat idag har löneskillnaden jämfört med fjolårets Kvinnornas lönedag, som firades 2.11, under ett år minskat med 0,3 procentenheter. I år är kvinnornas löner i medeltal 84,2 procent av männens löner. 

Pihlajamäki säger sig förstå löftena om justering av hälsovårdspersonalens lönenivå, vilka politikerna gav just vid valet. "Jag önskar att samma personer skulle ge värde också åt arbetet som utförs av andra yrkesgrupper i grund- och välfärdstjänsterna."

Pihlajamäki påpekar att det i grund- och välfärdstjänsterna vid sidan av hälsovården finns en stor skara arbetstagargrupper som i förhållande till sin utbildning och sitt arbetes komplexitet skulle förtjäna en lönebehandling som är rättvisare än nu. "Huvuddelen av dem arbetar bl a i socialsektorn med barn, unga och åldringar, i undervisnings- och bildningsbranscherna samt i bibliotek, men också i ekonomi- och administrationsuppgifter."

Pihlajamäki betonar att man med den nuvarande lönenivån för varje år får det allt svårare att få kunniga, utbildade och arbetsmotiverade funktionärer till de kvinnodominerade branscherna. "Sättet, på vilket till exempel kommunarbetsgivarna kan svara på denna utmaning, har långtgående effekter på framtiden för hela vårt välfärdssamhälle. Exempelvis är en systematisk korrigering av kommunsektorns löneutveckling en del av den arbetsgivarpolitik, med vilken man bör sträva till att svara på de oundvikliga utmaningar, som bl a vår kontinuerligt åldrande befolkning för med sig."

Pihlajamäki understryker att lönejämställdhet är en av arbetslivets mest centrala frågor, eftersom man genom lönen också mäter människornas position i arbetslivet. Speciellt viktigt är det för den kvinnodominerade personalen som producerar grund- och välfärdstjänster.

Pihlajamäki kräver att man förhåller sig allvarligt till strävan till lika lön i jämställdhetslagen. Enligt henne innebär det i praktiken exempelvis att åtgärder som strävar till lönejämställdhet borde innehålla uppgörande av en värdeplan på arbetsplatserna, utveckling av lönesystem som baserar sig på arbetets svårighetsgrad samt kvinnolönepotter som fastställs på basen av avtalsbranschens kvinnodominans.

"De kunde användas branschspecifikt för att korrigera kvinnornas löneposition. Man bör dessutom strängt se till att systemen för lokalt avtalande inte ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor."

Enligt Pihlajamäki bidrar speciellt tidsbundna arbetsförhållanden till att kvinnornas löneutveckling stannar in ur löneutvecklingssynvinkel, eftersom tidsbundenhet används framför allt i kvinnodominerade branscher.

Tilläggsinformation: ordförande Maija Pihlajamäki, 0400 537756

* Offentliga och
privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000
tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners,
församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är
medlemsförbund i STTK och Finlands äldsta förbund i kommunbranschen.