Jyty om Helsingfors löneprogram: Barnskötarna och lekparkernas arbetstagare hade förtjänat förhöjningar

Helsingfors stad har berättat att de detta år höjer lönerna för speciellt de som arbetar med barn och unga, men lämnade barnskötarna utanför förhöjningarna. Fackförbundet Jyty kräver att barnskötarna beaktas senast i vårens justeringspottsförhöjningar.

– Det är bra att man med Helsingfors löneprogram strävar efter att fästa uppmärksamhet vid lönemässiga oegentligheter. Vi tycker att satsningen på småbarnspedagogiken och socialarbetet är viktig, men det känns väldigt orättvist att i löneförhöjningarna förbise barnskötarna, konstaterar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Som ett betydande fackförbund i kommunsektorn representerar Jyty många olika yrkesmänniskor inom småbarnspedagogiken, såsom barnskötare. Enligt Jytys färska utredning är kommunarbetstagarna i Nyland mer missnöjda med sin lön än de i övriga landet. Var fjärde (25 %) av de som svarade på enkäten upplever att hens arbete lönemässigt inte uppskattas överhuvudtaget, och 55 % anser att uppskattningen lönemässigt är ganska dålig.

Resultatet överraskar inte Kirsi Jaakkola, som är huvudförtroendeman för verksamhetsområdet fostran och utbildning i Helsingfors.

– Lönen är en betydande orsak till att småbarnspedagogiken inte lockar arbetstagare. En annan faktor är arbetsförhållandena: resursbristen och belastningen utmattar de som arbetar i branschen, säger Jaakkola.

Jaakkola tycker att de löneförhöjningar som lärarna inom småbarnspedagogiken får är väldigt välkomna, men förundrar sig över varför barnskötarna lämnades utanför förhöjningarna.

– Arbetsgivaren identifierade inte heller några löneförhöjningsbehov för lekparkernas arbetstagare, till vilkas uppgifter hör en öppen småbarnspedagogik samt en lagstadgad eftermiddagsverksamhet för skolelever. Det kommer att bli svårare att få personal till lekparkerna, förutspår Jaakkola.

Hon förväntar sig att saken korrigeras senast vid justeringspottsförhöjningarna, om vilka arbetsgivaren och personalorganisationerna förhandlar under våren.

– Vi har ett skriande behov att få kompetenta barnskötare och lekparkernas arbetstagare lockade och förankrade. De har förtjänat sin förhöjning, kommenterar Jaakkola.

I Jytys medlemsenkät utreddes också kommunsektorns rekryteringsutmaningar. I Nyland upplever största delen av svarande (71 %) att det är svårt att fylla lediganslagna platser med kompetenta personer. Klart flest rekryteringsutmaningar upplevs finnas just i tjänsterna för fostran och utbildning.

“Hur går det, kommunarbetstagare?”-enkäten utfördes i november-december 2023 bland Fackföreningen Jytys medlemmar som arbetar i kommuner. På enkäten svarade 2447 personer. Antalet svarande i Nyland var 472. Enkätresultaten öppnas regionalt i början av 2024 när Jyty reser omkring i Finland på arbetsplatsturné.

En sammanfattning av resultaten från Nyland:

  • Sparåtgärderna är allmänna: På var tredje (33 %) arbetsplats har man genomfört eller planerat sparåtgärder under år 2023.
  • Sparåtgärderna syns som ökad arbetsmängd och ansvar: På de arbetsplatser där sparåtgärder genomförts berättar 35 % att arbetsmängden ökat på grund av sparåtgärderna, 42 % att de fått extra uppgifter och ansvar.
  • Resursbrist och rekryteringsutmaningar upplevs redan nu: Över hälften (56 %) av svarande upplever att det på arbetsplatsen inte finns tillräckligt med personal i förhållande till arbetsuppgifterna. Största delen av svarande (71 %) upplever att det är svårt att fylla lediganslagna platser med kompetenta personer. Klart flest rekryteringsutmaningar upplevs finnas i tjänsterna för fostran och utbildning.
  • Arbetet upplevs som belastande: 65 % av svarande upplever sin arbetssituation som i viss mån belastande, 19 % som väldigt belastande. 40 % upplever att de återhämtar sig dåligt från arbetsdagarna efter arbetsdagarna.
  • Det egna arbetet upplevs som värdefullt, men i uppskattningen utifrån upplevs stora brister: Största delen av svarande (79 %) upplever sitt eget arbete som värdefullt. Ändå upplever 40 % att uppskattningen av hens arbete är lågt på arbetsplatsen. Största delen (56 %) upplever att hens arbete uppskattas ganska litet eller inte alls i samhället.
  • Man upplever att bristen på uppskattning syns i lönen: 80 % upplever att arbetet lönemässigt uppskattas ganska dåligt eller inte alls.
  • Svarandes bakgrundsuppgifter: I Nyland fanns 472 svarande. Största delen arbetar inom administrations- och stödtjänster (37 %) och tjänster för fostran och utbildning (30 %).

Tilläggsinformation från Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jyty Metropols ordförande Kaisa Soininen, tel. 050 324 2340, kaisa.soininen@hel.fi
Kirsi Jaakkola, huvudförtroendeman för verksamhetsområdet fostran och utbildning i Helsingfors, tel. 050 368 6637, kirsi.jaakkola@hel.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: